19:51 pm
23 Септември 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


енергийна стратегия 2020

Приета е Енергийната стратегия до 2020 година

 

Министерският съвет прие новата Енергийна стратегия на България до 2020 г.

 

Целите, залегнали в стратегията, са гарантиране на надеждна и достъпна енергия на справедливи цени за бизнеса и гражданите, повишаване доверието към пазара от страна на потребителите, преодоляване на огромните различия между България и другите държави-членки на Европейския съюз по отношение на енергийната ефективност и пренасочване на мощен финансов ресурс за по-чиста среда и устойчив начин на живот.

 

Основните приоритети на стратегията са гарантирането на сигурността на енергийните доставки чрез диверсификация, въвеждането на нови и усъвършенстване на съществуващите механизми за насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия, предприемането на мерки за увеличаване на енергийната ефективност, както и развитието на конкурентен енергиен пазар.

 

Стратегията за развитие на сектора определя като приоритети още развитието на независим регулиран конкурентен енергиен пазар, който гарантира защитата на интересите на потребителите. Начертани са и стъпките за реализирането му: прозрачно опериране и развитие на мрежите; електроенергийна борса и отделяне на преносните оператори. Реализирането на заложените в стратегията приоритети ще осигури високотехнологична, сигурна и надеждна енергийна система, базирана на съвременни технологии и достъпна енергия на справедливи цени.

 

Стратегията в частта за подобряване на енергийната сигурност до 2020 година включва участие в проектите по Южния газов коридор, изграждането на междусистемни газови връзки, разширяването на капацитета за съхранение на природен газ и изграждане на ново хранилище. Разработени са механизми за оптимално използване на местни енергоизточници и доставки на втечнен и компресиран природен газ.

 

В новата енергийна стратегия е обърнато внимание и на развитието на сектора на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), като е поставена амбициозната цел достигане на 16 на сто дял от общото крайното потребление. Това ще стане чрез балансирано въвеждане на тези технологии при разумна за потребителите цена. Скъпите технологии за оползотворяване на възобновяемите енергийни източници не позволяват бързото им навлизане в икономиката. При прехода към нисковъглеродна енергетика своето място имат ядрената енергия и природният газ.

 

Контролът и мониторингът върху изпълнение на стратегията ще включва представяне на двугодишни доклади за наблюдение и анализ, предложения за промени в действащите механизми и законодателна среда с цел осъвременяване на прогнозния енергиен баланс с хоризонти 10 и 20 години напред.