19:39 pm
23 Септември 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


пререгистрация на ЕТ

Пререгистрация на едноличен търговец (ЕТ)

 

Представяме Ви процедурата по пререгистрация на едноличен търговец (ЕТ).

Пререгистрацията е безплатна, а процедурата е сравнително опростена, така че всеки би могъл да опита да се справи сам.

 

Списък на всички документи които се подават в Агенция по вписванията за пререгистрация на ЕТ:

 

1. Удостоверение за пререгистрация по параграф 4 от ЗТР;

Независимо от правната форма на регистрираното дружество, стартирането на процедурата по пререгистрация започва с изваждане на „Удостоверение за актуално състояние по §4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за търговския регистър”.

Удостоверението се издава от фирменото отделение на Окръжен съд по адрес на управление на фирмата, като за целта се подава молба /Примерна молба за издаване на удостоверение за пререгистрация – може да я изтеглите от тук/ и се заплаща такса от 5 лева.

Към молбата се прилага копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ и ако молбата не се подава от управителя, се прилага пълномощно, което не е необходимо да е с нотариална заверка.

Срока за издаване на удостоверението е от 5 до 7 работни дни и се получава във фирменото отделение на съответния окръжен съд.

 

2. Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец, образец А1.

В заявлението се вписват идентификационни данни на собственика на ЕТ в качеството му на заявител, както и данните на дружеството. Освен това в заявлението се попълват съвсем точно и данните от удостоверението за пререгистрация. Не се допускат никакви разминавания, дори една незначителна промяна в предмета на дейност или адреса на управление например, биха били предпоставка за получаване на отказ. Промени в обстоятелствата се правят само след като процедурата по пререгистрация е приключила успешно.

Има вариант да се подаде допълнително заявление А1 за желаните промени, за което следва да се заплати такса от 30 лева. Желателно е обаче да се изчака завършването на пререгистрацията преди да се правят каквито и да било промени, защото ако пререгистрацията по някаква причина е неуспешна, ще бъде отхвърлено и заявлението за промяна на обстоятелствата. А с това ще се загуби и платената такса за промяната.

 

3. Декларация по чл. 13 ал. 4 от ЗТР – с тази декларация заявителя декларира истинността на заявените обстоятелства.

 

Дотук изброихме необходимите документите, когато те се подават лично от заявителя (собственика) в Агенция по вписванията - търговски регистър. В този случай той собственоръчно подписва заявлението А1 пред длъжностно лице от Агенция по вписванията.

 

Документите могат да се подадат и от приносител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно. В този случай следва заявление А1 да бъде подписано от заявителя и подписа да бъде нотариално заверен, като към гореизброените документи се прилагат още:

 

4. Декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТР – с тази декларация приносителя декларира, че документите са му предадени лично от заявителя.

 

5. Нотариално заверено пълномощно от заявителя към приносителя за подаване на документите за пререгистрация.

 

Пререгистрацията в Търговския регистър е напълно освободена от държавни такси.

 

Източник: brrabg.com, Счетоводна кантора МИКРОФИНАНС