6:44 am
25 Май 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


пререгистрация на ЕООД / ООД

Пререгистрация на дружество с ограничена отговорност ЕООД/ООД

 

Представяме Ви процедурата по пререгистрация на дружество с ограничена отговорност (ЕООД/ООД).

 

Списък на всички документи които се подават в Агенция по вписванията – Търговски регистър за пререгистрация на ЕООД/ООД:

 

1. Удостоверение за пререгистрация по параграф 4 от ЗТР;

Независимо от правната форма на дружеството, първата стъпка на процедурата по пререгистрация е изваждане на „Удостоверение за актуално състояние по §4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за търговския регистър”.

Удостоверението се издава от фирменото отделение на Окръжен съд по адрес на управление на фирмата, като за целта се подава молба /Примерна молба за издаване на удостоверение за пререгистрация – може да я изтеглите от тук/ и се заплаща такса от 5 лв.

Към молбата се прилага копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ и ако молбата не се подава от управителя, се прилага пълномощно, което не е необходимо да е с нотариална заверка.

Срока за издаване на удостоверението е от 5 до 7 работни дни и се получава във фирменото отделение на съответния окръжен съд.

 

2. Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност, образец А4;

В заявлението се вписват идентификационни данни на заявител и данни за самото предприятие. Заявител за пререгистрация на ООД и ЕООД може да бъде само управител, който е вписан в Удостоверението за пререгистрация. Ако управителите са повече от един и представляват дружеството поотделно, заявлението се подава от единия от тях. Ако представляват дружеството само заедно, то заявлението се попълва от всички управители. Съдружниците не могат да бъдат заявители, ако не са управители на дружеството.

Данните в заявлението трябва да съответстват на тези от удостоверението за пререгистрация. Не се допускат никакви различия, дори една незначителна промяна в адреса на управление или допълване на предмета на дейност например, биха били предпоставка за задължителен отказ. Промени в някои от обстоятелствата се правят само след приключване на процеса по пререгистрация.

 

3. Заявление за обявяване на актове, образец Г1;

Заявление Г1 се попълва по аналогичен начин. за обявяване на актове.

Можете да подадете допълнително заявление А4 за желаните от вас промени, за което следва да заплатите такса от 30.00 лв. Желателно е обаче да се изчака завършването на процеса по пререгистрацията преди да се правят каквито и да било промени, защото ако по някаква причина тя е неуспешна, ще бъде отхвърлено и заявлението за промяна на обстоятелствата. А с това ще се загуби и платената такса за промяната.

 

4. Актуален Дружествен договор / Учредителен акт;

Заедно с попълнените заявления А4 и Г1 и удостоверението за пререгистрация се прилага и копие от актуалния Дружествен договор за ООД или Учредителен акт за ЕООД, които трябва да бъдат заверени с подпис на управителя и надпис "Вярно с оригинала".

 

5. Декларация по чл. 13 ал. 4 от ЗТР – с тази декларация заявителя декларира истинността на заявените обстоятелства.

 

Дотук изброихме необходимите документите, когато те се подават лично от заявителя (собственика) в Агенция по вписванията. В този случай той собственоръчно подписва заявленията А4 и Г1 пред длъжностно лице от Агенцията.

 

Документите могат да се подат и от приносител - упълномощено лице с изрично писмено пълномощно, което трябва да е нотариално заверено. В този случай следва заявление А4 и Г1 да бъдат подписани от заявителя и подписа да бъде нотариално заверен, като към гореизброените документи се прилагат още:

 

6. Декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТР – с тази декларация приносителя декларира, че документите са му предадени лично от заявителя.

 

7. Нотариално заверено пълномощно от заявителя към приносителя за подаване на документите за пререгистрация.

 

Пререгистрацията в Търговския регистър е напълно освободена от държавни такси.

 

Източник: brrabg.com, счетоводна къща "Микрофинанс" ООД