16:21 pm
17 Септември 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Запитване, становище, НАП, процедура

Предоставяне на отговори и становища от НАП при писмени запитвания

 

Всяко задължено лице има правото да получи актуална информация от Националната агенция за приходите (НАП) по повод разясняване на данъчното и осигурителното законодателство, както и процедурите по тяхното прилагане.

 

Това право може да се реализира с писмено запитване към НАП с цел получаване на отговори и становища, свързани с прилагане на законодателството.

 

Двусмислието и заплетеността станаха запазена марка на българската законодателна система. Умишлено или от некомпетентност, българските законотворци пускат неефективни, противоречащи си един на друг закони и текстове. Но пък всеки трябва да се възползва от правото си да бъде информиран и да му бъде разяснено всичко, касаещо неговите задължения към държавата.

 

Ето и основанието и процедурата по предоставяне на отговори и становища от НАП при писмени запитвания:

 

Правно основание

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), Закон за Националната агенция за приходите (ЗНАП), Закона за електронния документ и електронния подпис.

 

Компетентен орган

Компетентни да предоставят отговори и становища са териториалните дирекции на НАП по постоянен адрес на физическото лице, включително едноличните търговци (ЕТ), по седалище или адрес на управление – за юридическите лица и неперсонифицираните дружества; дирекциите "Обжалване и управление на изпълнението" (ОУИ) и централно управление (ЦУ) на НАП. Независимо къде са постъпили писмените запитвания, те се препращат за отговор или становище до съответната структура, съгласно определените нива на компетентност.

 

Вътрешен ход на административната услуга

Срокът за предоставяне на отговор или становище е 30 дни, считано от датата на постъпването на писменото запитване в съответната структура.

 

Разглеждат се приемат писмени запитвания, съобразени с разпоредбата на чл. 85 ДОПК, които съдържат следните идентифициращи подателя данни:

- за физическите лица – трите имена; ЕГН, а за ЕТ и единен идентификационен код и наименование на регистрираното лице; постоянен адрес или друг адрес за кореспонденция;

- за останалите регистрирани в Търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ лица – наименованието (фирмата) на лицето, ЕИК, адрес на управление (по място на извършване на дейността) и адрес по чл. 8 ДОПК.

 

При условие, че тези изисквания не са изпълнени, подателят се уведомява да отстрани нередностите в 7-дневен срок от получаване на обратната разписка. Когато нередностите не бъдат отстранени в срок, запитването не се разглежда.

 

Проблеми и въпроси, подадени повторно от същия клиент, по които е изразено становище от компетентното ниво на приходната администрация, се връщат на подателя без да се разглеждат, освен ако се посочват нови факти и обстоятелства.

 

Не се изготвя отговор или становище на писмено запитване, когато се поставят въпроси, свързани с не приключило производство, в което подателят е страна. В тези случаи запитването се връща обратно, без да се разглежда, като има аргументация в придружително писмо.

 

Въпроси, които не са от компетентността на приходната администрация, се изпращат за отговор на компетентния орган.

 

Всички запитвания, които са анонимни или не са подписани, не се разглеждат. Всички неясно формулирани въпроси се връщат на клиента, за изясняване.

 

За да може заинтересовано лице да получите компетентен отговор, трябва да използва един от следните варианти за комуникация с НАП:

1. Да подаде писмено запитване до най-близката Дирекция "ОУИ":

- гр. София 1000, бул. "Аксаков" 21 ;

- гр. Бургас 8000 ул.”Цар Петър” 5Б ;

- гр. Варна 9000 ул.”Осми Приморски полк” 128;

- гр. Велико Търново 5000 пл.”Център”2 ет.4;

- гр. Пловдив 4004 ул.”Скопие” 106

по пощата с обратна разписка или на място в деловодството на същия адрес (раб. време 09. 00 ч. до 12.30 ч. и 13.00 до 17. 30 ч.);

2. Да отправи запитване чрез интернет на адрес nap@nra.bg, но подписано с електронен подпис. Отговорът на запитвания по електронната поща се изпраща по електронен път. За целта трябва да са спазени всички изисквания за електронна кореспонденция и да са подписани с електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис /обн. в ДВ бр.34/06.04.2001г./;

3. Да получи консултация на място от експерти. Това е възможно всеки четвъртък от 14.00 до 16.00 ч. в най-близката дирекция "ОУИ" на горепосочените адреси.

 

Независимо от начина, по който постъпват всички запитвания се регистрират. В зависимост от предмета и обхвата на въпросите, се изготвя отговор или запитването се препраща по компетентност на съответните нива, определени със заповед на изпълнителния директор на НАП. След като бъде подписан и изведен, отговорът или становището се изпраща на лицето по начин, посочен от него.