16:44 pm
25 Юни 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


покупка на автомобил

Покупко - продажба на МПС

 

Ще се опитаме да ви представим изчерпателно процедурата по покупко – продажба на моторно превозно средство (МПС) – необходимите документи, начин на прехвърляне на собствеността, нотариалното производство, дължими данъци и такси, както и сроковете за регистрация и заплащане на необходимите налози.

 

Започваме с договора за покупко-продажба на моторно превозно средство (МПС). С него продавачът се задължава да прехвърли на купувача правото на собственост върху моторното превозно средство срещу определена цена, която купувачът се задължава да му заплати.

 

Към този договор обикновено се прилагат всички общи правила относно двустранните договори. Обикновената продажба между гражданскоправни субекти се регламентира от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), като разпоредбите на закона се прилагат и в случаите на търговска продажба, но само доколкото в Търговския закон (ТЗ) не са предвидени специални разпоредби.

 

Прехвърлянето на собствеността на автомобила, респ. моторното превозно средство, става с подписване на писмен договор, като е задължителна нотариалната заверка на подписите на продавача и купувача, страни по договора. Това е регламентирано в чл. 144, ал. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Изключение прави прехвърлянето на собствеността на ремаркета с товароносимост под 10 тона и мотоциклети с работен обем на двигателя под 350 куб. см, като в тези случаи не е необходима нотариална заверка на подписите на страните по сделката.

 

Собствеността на МПС, поставено под митническо ограничение (чрез печат в регистрационния талон на МПС), може да се прехвърля по общия ред, след изтичане на срока на ограничение, който е изрично посочен.

 

Регистрацията на моторно превозно средство е на името на неговия собственик. Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. е регламентиран редът за регистриране, отчитане, пускане и спиране от движение е уреден в Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. В съответствие с чл. 9, ал. 1 от тази Наредбата за всяко регистрирано превозно средство се издава свидетелство за регистрация, а за издаване на регистрационното свидетелство са необходими доказателства, установяващи произхода и собствеността на превозното средство. Свидетелството за регистрация е официален документ, установяващ факта на регистрация и документ, с който се удостоверява обстоятелството кой е собственик на превозното средство.

 

Страни по договора

 

Страни по договора за покупко-продажба на МПС могат да бъдат всички физически и юридически лица, както и държавата и общините. Недееспособни и ограничено дееспособни лица могат да бъдат страна по този договор само ако се представляват от своите законни представители (родители, настойници, попечители) и при спазване на изискванията на Семейния кодекс.

 

Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) забранява следните групи лица да участват като страни по договор за покупко-продажба на МПС:

- лицата, които по закон или по назначение от властта управляват или пазят чужди имущества - относно същите тия имущества, както и длъжностните лица относно имотите, които по служба им е възложено да продават, и

- съдиите, прокурорите, държавните и частните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и адвокатите - относно спорните права, които са подсъдни на съда, към който се числят или във ведомството, към което действат;

 

Когато сделката става чрез пълномощник на носителя на правото на собственост или чрез негов законен представител, в пълномощното се посочва информация, относно предмета на сделката, които се вписват и в договора за прехвърлянето му: вид МПС, модел, марка, номер на двигател и рамата, регистрационен номер, цвят и т.н. Задължително условие е нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

 

Сделката може да се сключи пред всеки правоспособен нотариус в страната, без значение от района му на действие.

 

Нотариално производство

 

За започване на нотариалното производство пред нотариуса за изповядване на сделката следва да се представят следните документи:

1. Договор за покупко-продажба на МПС, в който се посочват всички данни, описващи превозното средство;

2. Документи за самоличност на страните по сделката;

3. Документи, удостоверяващи правото на собственост на продавача и свидетелство за регистрация на МПС. За изповядването на сделката е достатъчно и само свидетелството за регистрация, ако в него като собственик на МПС е вписан продавачът. Ако ще се продава придобито по наследство МПС следва да се представят Удостоверение за наследници на наследодателя, както и документи, удостоверяващи правото на собственост върху конкретното МПС на самия наследодател. Ако продаваното превозно средство е в съпружеска имуществена общност и пред нотариуса се е явява само един от съпрузите, тогава е необходима и нотариално заверена декларация от другия съпруг, в която той изрично е заявил съгласието си за продажбата. Това се налага, тъй като съгласно Семейния кодекс разпореждане с обща движима вещ чрез възмездна сделка, извършено от единия съпруг без участието на другия, няма сила за този съпруг, ако третото лице е знаело или според обстоятелствата е могло да знае, че липсва съгласието на другия съпруг. В този случай следва да се представи и препис от акта сключен граждански брак.

4. Когато в сделката участва законен представител: Акт за раждане на малолетен, непълнолетен; Удостоверение за актуално състояние, когато страна е юридическо лице или Едноличен търговец;

5. Ако продавача или купувача се представляват от пълномощник е нужно пълномощното и декларациите да са с нотариална заверка на подписите;

6. Документ, удостоверяващ семейното положение на продавача - Декларация по образец за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 8 от ЗННД;

7. Застрахователна полица "Гражданска отговорност" - действаща за съответната година;

8. Удостоверение за платен данък върху превозните средства по чл. 55 от ЗМДТ: Трябва да се отбележи, че новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година - чл. 58, ал. 3 от ЗМДТ. За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в срок от 2 седмици от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение - чл. 60, ал. 2 от ЗМДТ.

9. Документ за платен местен данък по чл. 44 от ЗМДТ. Обект на облагане с местен данък са моторните превозни средства, придобити по възмезден начин, но не и моторни превозни средства, внесени в страната като нови;

10. Декларация на купувача по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил;

11. Удостоверение за застрахователната стойност на МПС за съответната година, издадено от лицензирано застрахователно дружество.

12. Декларация на продавача по чл. 264, ал. 2 от ДОПК по образец – тази декларация се предоставя от нотариуса;

 

Страните, чиито подписи нотариусът ще удостоверява, трябва да се явят лично пред него. Това което нотариуса трябва да извърши след представяне на гореизброените документи е следното:

- да направи проверка за наличието на наложена обезпечителна мярка по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност;

- да провери лицата - самоличността, дееспособността и представителната власт им власт;

- да прегледа предоставените му документи и да се увери, че продавачът е собственик на превозното средство, обект на покупко-продажба;

- да се увери, че за удостоверяването на подписите не са налице законови пречки (чл. 574 и чл. 575 от ГПК във вр. с чл. 26 от ЗЗД);

- да се убеди, че договорът за покупко-продажбата на МПС отговаря на изискванията на чл. 183 и сл. от ЗЗД, съответно чл. 318 и сл. от ЗЗД;

- да прегледа платежните документи за местния данък по чл. 44 от ЗМДТ.

 

В случай, че някое лице, участващи в сделката, не разбира български език, той трябва да осигури лицензиран преводач, който да преведе всички документи по сделката и нотариуса да е убеден, че лицето знае какво подписва.

 

Пред нотариуса, продавачът и купувачът полагат своите подписи върху договора за прехвърляне на собствеността на МПС, нотариусът ги заверява, с което целта на сделката е осъществена и купувачът вече е новият собственик на МПС. След удостоверяването договорът се връща на страните. Върху документите се поставят удостоверителни надпис. Нотариуса може да откаже да даде ход на производството или да удостовери нотариално подписите на страните по сделката, но отказът трябва да е мотивиран. Всяка една от страните може да обжалва отказа на нотариуса да извърши нотариалното действие с частна жалба пред Окръжния съд в 7-дневен срок от постановяването му.

 

Дължими данъци и такси

 

1. Местен данък /по чл. 44 от ЗМДТ/ в размер на 2% върху по високата стойност между продажната цена и застрахователна стойност на МПС. Местният данък се заплаща от купувача, ако страните по сделката не са уговорили друго. Данъка трябва да се плати в общината по постоянен адрес (съответно по седалище) на данъчно задълженото лице. Вариантите за плащане са: в брой в касите на общинската администрация или по банков път по съответната сметка при прехвърлянето на МПС. Определен кръг от субекти, изброени в чл. 48 от ЗМДТ, са освободени от плащането на местен данък.

2. Нотариални такси – база за определянето им е по високата стойност между продажната цена и застрахователна стойност на МПС. Размерът на таксата се изчислява според таблицата по т. 8 във вр. с т. 11 от ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност. За изготвяне на проект на договора за прехвърляне на МПС нотариусът ще събере таксата по т. 9 от Тарифата. Нотариалните такси се внасят в приход и по сметка на нотариуса, в чийто служебен архив е отбелязано извършването на конкретната продажба - чл. 86 от ЗННД и се заплащат при удостоверяване на подписите на продавача и купувача.

 

Действия на страните, които са задължителни след прехвърляне на собствеността на МПС.

 

1. В срок от 2 седмици продавачът предоставя на службата, издала регистрационния номер, копие от договора за покупко-продажба с данните на купувача. От своя страна купувачът на регистрирано пътно превозно средство е длъжен в срок от 2 седмици да предостави на службата за регистрация по местоживеене копие от договора за придобитата собственост с данните на продавача /чл. 145 от ЗДвП/.

2. В двумесечен срок от датата на придобиването на МПС се заплаща данъка по чл. 52 от ЗМДТ, ако той не е платен от продавача до края на текущата година.

3. В срок от 2 месеца от придобиването на превозното средство, собственикът декларира пред общината по постоянния му адрес, съответно седалище, притежаваното от него МПС. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение (чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ). При подаване на декларацията собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство (чл. 54, ал. 7 от ЗМДТ).

 

Автор: Счетоводна кантора „Микрофинанс” ООД