18:35 pm
23 Септември 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


промени в ЗДДФЛ 2011

Парламента гласува на първо четене промените в ЗДДФЛ за 2011 г.

 

Вижте промените в ЗДДФЛ за 2011 година

 

Парламента прие на първо четене промени в Закона за облагане на доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

 

Част от промените засягат доходите от наем, като се въвежда авансовото облагане на доходите от наем или от друго възмездно предоставяне на права или имущество да се извършва по ред, подобен на възприетия за доходите от извънтрудови правоотношения, т.е. когато платецът на дохода от наем е предприятие или самоосигуряващо се лице, данъкът да се удържа от него.

 

Мотивите на Министерският съвет, който е вносител на промените, е да се постигне възможно максимално унифициране и равнопоставеност при авансовото облагане на доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа.

 

В действащия в момента ЗДДФЛ съществува задължение за документиране на доходите в случаите, когато не се издава касова бележка от фискално устройство или формуляр "Сметка за изплатени суми". Тъй като обаче липсва разпоредба, санкционираща неспазването на това задължение, то в голяма степен се обезсмисля. С оглед на това се предвижда налагането на глоба при неиздаване на документ. Така физическо лице, което не издаде документ за придобитите от него доходи, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лева. Глобата се налага поотделно за всеки неиздаден документ. При повторно нарушение глобата е в размер от 200 до 1000 лева.

 

Друга промяна касае облагането на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, или т.нар. офшорни зони, като предложението е да има окончателен данък 10% за получените от тях възнаграждения за услуги, права, неустойки и обезщетения с източник България. Тези юрисдикции са посочени в измененията на Закона за корпоративното подоходно облагане. Целта на тази мярка според правителството е, да се противодейства на възможни данъчни измами и пране на пари.

 

За улесняване на данъчно задължените лица се предвижда за доходи от други източници като неустойки, лихви, производствени дивиденти, включително и предметни награди, платецът на дохода да издава служебна бележка. Мярката се налага, поради практиката данъчно задължените лица да се затрудняват при декларирането заради неяснота за размера на този вид доход.