4:02 am
28 Май 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


възстановяване на здравноосигурителни права, чужбина

Освобождават българите, напускащи страната, от здравни вноски

 

Българите, живеещи извън страната, ще имат възможност да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски у нас. За целта трябва да са спазени няколко условия, а именно: лицата да са български граждани, да са били в чужбина минимум 183 дни през календарната година и да са подали заявление за това в Националната агенция за приходите по постоянен адрес. Представянето на заявлението в НАП трябва да стане задължително преди напускането на страната.

 

Подаването на заявлението може да стане лично или чрез пълномощник, като упълномощаването трябва да е станало преди деня на напускане на страната. Заявлението може да бъде изпратено до НАП и по пощата, с обратна разписка, като условието е датата на пощенското клеймо да предхожда излизането от страната.

 

Възстановяването на здравноосигурителните права при връщане в България става отново чрез подаване на заявление в НАП. Освен това трябва да се предоставят и документи, които доказват пребиваване в чужбина повече от 183 дни през една календарна година. Такива документи могат да бъдат например копие от задграничен паспорт, удостоверение от областна дирекция на полицията, документ, издаден от компетентен орган на съответната държава, придружен с точен превод от заклет преводач на български и др.

 

Здравноосигурителните права на българи, които са били в чужбина и са подали заявление, могат да се възстановят по два начина. Единият е автоматично след изтичане на 6 последователни месеца, през които те се осигуряват за здраве в България. Ако българите, които са били в чужбина искат веднага да възстановят своите здравни права, то те трябва да платят еднократно 12 здравноосигурителни вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица. Ако се плащат през 2010 година това са 12 вноски по 16,80 лева.

 

Внасянето на здравноосигурителните вноски може да стане от всеки банков клон по сметката на териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес. В платежното нареждане трябва да се попълнят трите имена на задълженото лице, ЕГН и кодът за вид плащане, който в случая е 56 28 18 - „Еднократно внесена сума за възстановяване на здравноосигурителни права на лицата, пребивавали в чужбина повече от 183 дни през една календарна година”.