11:11 am
26 Февруари 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


данъчни амортизационни норми

Намаляват данъчни амортизационни норми за дълготрайните активи

 

Министерство на финансите публикува предложения за изменения и допълнения на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), както и мотивите към тях.

 

Промените в ЗКПО предвиждат намаляване на максимално допустимите за данъчни цели годишни данъчни амортизационни норми за дълготрайните активи, което ще накара бизнеса да плаща по-високи данъци за старата си техника и апаратура през следващата година.

 

Предложенията са годишната амортизационна норма за машини, производствено оборудване и апаратура да се понижава от 30% на 20%, за компютри и софтуер - от 50% на 30%, а за автомобили - от 25% на 20%. Т.е. времето през което дълготрайните активи ще се амортизират, се увеличава както следва:

-машини, производствено оборудване и апаратура от 3 години и 4 месеца на 5 години;

-компютри, софтуер и мобилни телефони от 2 години на 3 години и 4 месеца;

-автомобили и камиони от 4 на 5 години;

-стопански инвентар от 8 години и 4 на 10 години.

 

От финансовото министерство аргументираха промените с твърдението, че в условията на криза не е адекватно да се зачита толкова голяма годишна амортизация на машините, след като работата на компаниите е намаляла значително. Досега амортизационните норми се увеличаваха, за да се спестят пари на бизнеса, които той да вложи в ново оборудване.

 

Друга промяна в ЗКПО, предложена от министерството, е намаляване от 10% на 5% на данъка върху доходите от лихви и авторски и лицензионни възнаграждения, платени от местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица от Европейския съюз, когато платецът и получателят на дохода са свързани лица и при наличие на определени условия.