19:12 pm
23 Септември 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Закона за насърчаване на заетостта

НАП и Агенцията по заетостта ще контролират работодателите

 

Така приходната агенция ще предоставя на Агенцията по заетостта детайлна информация за това дали се спазва изискването към работодателите да осигурят шестмесечна заетост след периода на субсидия на наетите безработни лица.

 

От ведомствата планират да засилят контрола и върху това дали безработните лица, получили еднократна парична помощ за започване на самостоятелно стопанска дейност вместо обезщетение за безработица по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО), внасят редовно осигурителните си вноски.

 

Националната агенция за приходите се ангажира да предоставя своевременна информация на АЗ за приетите уведомления за сключените трудови договори по зададени БУЛСТАТ номера и ЕГН.