20:01 pm
23 Септември 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


личен труд

Личен труд на съдружниците - облагане и отчитане

 

Ще се опитаме да дадем светлина върху авансовото и годишно облагане на доходите от положен личен труд на съдружници в дружества с ограничена отговорност.

 

В резултат на промени в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2010 г., е променена дефиницията на понятието “Трудови правоотношения”, което доведе до съществени изменения както в авансовото облагане на доходите на съдружниците, така и в задълженията на лицата и платците на тези доходи при тяхното годишно документиране и подоходно облагане. Промяната се основава на презумпцията, че предвид участието на посочените лица в съответните предприятия, упражняването на личен труд в тях не може да се квалифицира като независима стопанска дейност и доходите им от него да бъдат тълкувани за целите на данъчното облагане, като доходи от такава дейност.

 

До края на 2009 година облагането на доходите на съдружниците беше съобразно правното основание за тяхното възникване, като вариантите в тази връзка бяха два: като доходи от трудов договор по смисъла на Кодекса на труда (КТ) или на договор за управление и контрол; и доходи от друга стопанска дейност или възнаграждения по извънтрудови правоотношения, третирани данъчно по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ, за които се ползваха нормативно признати разходи от 25 %.

 

Съгласно § 1, т. 26, буква „и” от ДР на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) считано от 01.01.2010 г. дефиницията на понятието “Трудови правоотношения” по смисъла на закона бе разширена. Трудови са правоотношенията, независимо от основанието за тяхното възникване, със съдружници и член - кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5% от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член - кооператори или акционери.

 

Приравняването на възнагражденията за извършените от тази категория лица дейности или услуги на трудови има за резултат това, че те ще се облагат по реда на ЗДДФЛ за облагане на доходите от трудови правоотношения. Промяната се основава на презумпцията, че предвид участието на посочените лица в съответните предприятия, упражняването на личен труд в тях не може да се квалифицира като независима стопанска дейност и доходите им от него да бъдат третирани данъчно като доходи от такава дейност.

 

Трябва да отбележим, че определянето на доходите на посочените лица като доходи от трудови правоотношения е само за целите на ЗДДФЛ - доходът от полагания труд се третира като доход от трудово правоотношение независимо от вида на сключения договор – трудов по Кодекса на труда или облигационен (граждански) по Закона за задълженията и договорите. За целите на социалното осигуряване обаче тези лица продължават да се третират като самоосигуряващи се. Това е така, тъй като те не са в трудови правоотношения с посочените предприятия по смисъла на Кодекса на труда или в правоотношения по договори за управление и контрол.

 

На практика, промяната в квалификацията на този вид доходи доведе до изменения както в текущото им авансово облагане, така и в реда за тяхното годишно документиране, облагане и отчитане.

 

Промени в авансовото облагане на доходите

 

На практика промените в авансовото облагане на доходите от положен личен труд на съдружниците се изразяват в следното:

 

- Отпадна правото за приспадане на необлагаеми разходи /т.нар. нормативно признати разходи/ при определяне размера на авансовите вноски за облагане на възнагражденията от положен личен труд (чл. 42 от ЗДДФЛ). Така, размерът на данъчната основа, формиран по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ, се намалява единствено с: данъчното облекчение за намалена работоспособност по чл. 18, ал. 2 ЗДДФЛ (660 лв. месечно); данъчното облекчение по чл. 19, ал. 2 ЗДДФЛ (за доброволно осигуряване и животозастраховане), но само когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода (чл. 42, ал. 3 ЗДДФЛ). Ако платецът на дохода не удържа от месечните възнаграждения за посочените видове дейности задължителните осигурителни вноски, дължими от съдружниците по реда Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), те не могат да бъдат приспадани от размера на авансовите им данъчни вноски.

 

- В чл. 42, ал. 2 от ЗДДФЛ е добавено: „Месечната данъчна основа на самоосигуряващи се лица за доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на КСО и ЗЗО.“

 

Годишно документиране, облагане и отчитане на доходите

 

Промените в авансовото облагане на доходите от личен труд на съдружниците и другите категории лица, обект на разпоредбата на буква “и” от т. 26 на §1 от ДР на ЗДДФЛ, води до промени и в реда за определяне и отчитане на годишните им данъчни задължения. Те засягат както задълженията на дружествата - платци на доходите, така и задълженията на техните получатели, физически лица.

 

Предприятието – платец на дохода не следва да преизчислява доходите им на годишна база и да определя годишния размер на данъка. Изрично е посочено, че при определянето на годишната данъчна основа и на годишния данък по реда на чл. 49, ал.1-7 ЗДДФЛ не се включват доходите от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква “и” на § 1 от ДР на ЗДДФЛ (чл. 49, ал. 8 ЗДДФЛ). Доколкото за целите на ЗДДФЛ посочените доходи са дефинирани като доходи от трудови правоотношения, те вече не подлежат на деклариране в справката по чл. 73 ЗДДФЛ.

 

От друга страна за физическите лица – получатели на дохода, остава задължението за подаване на годишна данъчна декларация (чл. 50, ал. 3 и чл. 52, ал. 2). При определяне размера на годишната им данъчна основа за доходи от трудови правоотношения по смисъла на буква “и” от т. 26 на §1 от ДР на ЗДДФЛ не се приспадат необлагаеми разходи. Приспадат се само задължителните осигурителни вноски на лицата, когато те не са внесени чрез работодателя им (съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗДДФЛ).

 

Автор: Счетоводна къща „Микрофинанс” ООД