9:43 am
20 Август 2022
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


съставители на финансови отчети

Как да се контролират съставителите на финансови отчети

 

Годишните финансови отчети са от изключителна важност както за държавата, така и за кредитори, клиенти, партньори, инвеститори и за цялото общество. За жалост все по-трудно е да се добие реална престава за имущественото състояние на предприятието от годишните му финансови отчети, поради умишленото им манипулиране или некомпетентното им съставяне от счетоводители без нужната квалификация и професионален опит.

 

В чл.35 от Закона за счетоводството са описани изискванията, на които трябва да отговаря едно лице, за да може да бъде определено като съставител на годишен финансов отчет. Той трябва да притежава задължителна минимална степен на завършено образование и минимален професионален стаж в сферата на счетоводството, одита и/или данъчните ревизии, както стажа може да е и като преподавател по счетоводство и контрол. Изискванията за стаж са различни, в зависимост от това каква степен на висшето образование се притежава, както и от това, дали завършеното образование е в сферата на счетоводството или в друго икономическо направление. Най-високи изисквания за стаж има, при завършено средно икономическо образование – в такъв случай се изисква 8 години стаж като счетоводител.

 

Но проблема не е в нормативните актове, а в незаинтересоваността и липсата на какъвто и да е контрол от страна на компетентните държавни органи, относно действителната правоспособност на лицата, подписващи се като съставители на финансови отчети.

 

По презумпция съставители на финансови отчети са счетоводни специалисти, но на практика всеки може безпрепятствено да подпише отчет и да го представи в НАП или да го публикува в Търговския регистър. Дори не са редки и случаите, в които самия собственик на дружеството подписва отчета, без да се идентифицира със име, а служителите от НАП или Търговския регистър благосклонно го приемат без какъвто и да е проблем. Това компрометира легитимността на отчетите, а от там и на достоверността на счетоводната и финансова информация, която съдържат.

 

Ще ви представим някои идеи, които биха помогнали за засилване на контрола върху съставителите на финансови отчети:

 

1. Създаването на регистър на лицензираните счетоводители, който да се контролира и администрира от някоя счетоводна организация, например Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) или Съюза на счетоводителите в България. Контролът върху прилагането на счетоводното законодателство и легитимността на съставителите на финансови отчети, ще се осъществява съвместно между счетоводната организация и НАП. В момента контролната функция е изцяло в ръцете на НАП, но резултатите показват, че приходната агенция няма необходимия професионален счетоводен опит, което в комбинация с ниската заинтересованост прави контролирането невъзможно.

В регистъра ще се вписват само физически лица, които отговарят на критериите. С това би трябвало да се вмени персонална отговорност към всеки счетоводител, във връзка със съставения финансов отчет. С това ще се отсеят лицата, които:

- Нямат нужната счетоводна квалификация и професионален опит;

- Не са склонни да носят професионална счетоводна отговорност;

- Нямат договори за счетоводно обслужване. Причината може да е укриване на приходи или прикриване на конфликт на интереси, поради съвместяването на счетоводната дейност с длъжност в системата на НАП, НОИ, Инспекция по труда и т.н. Освен това честа практика е счетоводителите, за да не плащат данъци и осигуровки, в отчета да посочват чуждо име или името на управителя на предприятието, за да не може по никакъв начин да бъдат свързани със счетоводното обслужване на предприятието. Друг проблем е, че в момента липсва контрол и върху специализираните счетоводни предприятия, или т.нар. счетоводни къщи, счетоводни кантори и др. Такова счетоводно предприятие може да регистрира всеки, без какъвто и да е професионален контрол. Обикновено те си осигуряват поне 1 лице, което отговаря на изискванията на Закона за счетоводството за съставител на финансов отчет. Често обаче тези лица подписват отчети дори и без да ги преглеждат, съставени от други счетоводители без нужния ценз.

Може да се помисли и за регламентиране на дейността на счетоводните предприятия, както и да се обсъди възможността за регистрационен режим и за тях.

Трябва да се внимава обаче, да не се превърнат счетоводителите – съставители на финансови отчети, в затворена професия. Задължението им да членуват в организация, създадена със закон, може да е в разрез с изискванията на Европейския съюз за свободно предлагане на услуги.

 

2. Създаване на публичен електронен регистър на счетоводителите, отговарящи на всички критерии, съгласно Закона за счетоводството, за съставяне и подписване на годишни финансови отчети. Целите и задачите на регистъра ще са същите, както и в горепосочения вариант, но ще е напълно безплатен и няма да е обвързан с членуване в съсловни счетоводни организации. Той ще позволява на всеки заинтересован, да провери електронно дали дадено лице има право да подписва отчети. Идеята за публичност на регистъра на правоспособните счетоводители – съставители на финансови отчети, е продиктувана от необходимостта от обществен контрол на счетоводната професия.

Още по-революционна модификация на идеята е, този регистър да се администрира от Агенция по вписванията (независимо, че пак може да се контролира от някоя съсловна счетоводна организация). Всеки регистриран счетоводител ще може да получава уникален идентификационен номер, като при публикуване на годишен финансов отчет системата автоматично ще проверява дали съответното лице има право да го подписва. И ако отчета не е заверен от легален счетоводител, системата няма да го приеме.

Може да се стигне и още по-далеч – след успешно публикуването на отчета в Търговския регистър, в НАП да постъпва информация, че въпросния счетоводител е извършил счетоводен труд, за което би трябвало да декларира доходи по трудови или извънтрудови правоотношения, или ако е служител на счетоводна кантора, тя да има някакво облигационно правоотношение с въпросната фирма – договор за счетоводно обслужване и съответно издадена фактура за някаква счетоводна такса. Така може да се изкара „на светло” голяма част от дейността на много счетоводители и счетоводни кантори.

 

Наличието на регулация и ясни правила за получаването право за практикуване на дейността по съставяне на годишни финансови отчети и ясни критерии за отнемане на това право, ще се гарантира до някаква степен обективността на счетоводната отчетност, както и ще осигури спокойствие и сигурност за собственици, съдружници, акционери и инвеститори, относно коректното счетоводно отчитане. Ще бъдат намалени значително опитите за счетоводни, данъчни и осигурителни измами от страна на недобросъвестни лица.

 

Автор: Счетоводна къща Микрофинанс