8:16 am
25 Май 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


отпуск на бащата при раждане

И без брак бащата получава отпуск за раждане

 

Бащата има право на15-дневен отпуск от деня на изписване на детето, не само когато майката и бащата имат сключен брак, а и в случаите когато живеят в едно домакинство.

 

Правото на отпуск може да се реализира въз основа на писмено заявление на бащата. Към заявлението се прилагат копие от акт за граждански брак или декларация от бащата и майката, че детето е припознато и те живеят в едно домакинство, както и документ за изписване от лечебното заведение. Работодателят е длъжен да разреши ползването на отпуск от деня, посочен в заявлението. Ако бащата няма право на този отпуск, работодателят го уведомява за това, като мотивира отказа си.

 

Ползването на отпуска е в календарни дни, като съответно бащата има право на обезщетение за работните дни от отпуска. Бащата трябва незабавно да извести, ако по време на отпуска, има съдебно решение за прекратяване на брака; той престане да живее в едно домакинство с майката; детето бъде дадено за осиновяване или бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка; детето бъде настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето или почине. В тези случаи отпускът се прекратява. Отпускът се ползва в последователни дни независимо дали са работни или почивни, като бащата може да поиска по-малко дни отпуск.

 

За справка: чл. 163, ал. 7 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 45а, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

 

Автор: Счетоводна къща „Микрофинанс” Пловдив