11:30 am
11 Май 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


история на счетоводството

Възникване и развитие на счетоводството

 

Счетоводството е древна наука, чиито първи проявления датират хилядолетия назад и е свързано с развитие на обществения живот, производството и търговията. Счетоводителите са участвали в развитието на писмеността, търговията, парите и банковото дело. Счетоводната професия е от ключово значение за развитието на човешката цивилизация, допринасяйки за развитието на икономиката и културата и винаги ще заема първостепенно място в стопанската история.

 

Най-ранните следи от счетоводни сметки и записи са намерени в Месопотамия и са отпреди повече от 7 хил. години. Древните народи са използвали различни счетоводни способи, за да записват и изчисляват броя на добитъка, селскостопанската реколта и т.н.

 

Ранните форми на счетоводна отчетност са играли ролята на чисто практическа дейност, която подпомагала паметта на собственика. По-късно, с появата на стоково-паричните взаимоотношения, счетоводството основно отчитало търговските отношения между доставчици и клиенти.

 

С течение на годините, счетоводството постоянно се усъвършенства. Постепенното усвояване на различни счетоводни способи за пресмятане и отчитане, води до потребността от съпоставяне на количеството използвани ресурси, с благата и резултатите, получени от тяхното използване. Така на преден план излиза необходимостта от наблюдение, регистриране и анализиране на протичащите стопански процеси в обществото.

 

Наред с това, нарастващите нужди на едрият бизнес дават силен тласък за появата и развитието на двустранното счетоводство. То възниква през 15-ти век в Северна Италия, в резултат на бурното развитието на търговията, появата на търговския капитал и развитието на банковата система и е една своеобразна революция в счетоводната наука. Двустранното счетоводство помага за разцвета на италианските търговци по онова време, като по този начин дава и своят принос за зараждането на Ренесанса.

 

За основоположник на съвременното счетоводство се смята италианският математик и монах Лука Пачиоли. С книгата си "Всичко за аритметиката, геометрията, пропорциите и пропорционалностите", която издава във Венеция през 1494 година и в която описва Венецианската счетоводна система, той прави революционен и еволюционен скок в развитието и изучаването на счетоводната наука. И в наши дни в счетоводната отчетност се използват термини, описани в книгата, като актив, пасив, баланс, дебит, кредит, оборотна ведомост, капитал и др. Благодарение на неговите трудове, започва задълбоченото изучаване на счетоводството. През 19-ти век Франческо Вилла започва да го развива като нова икономическа наука, а счетоводната професия се обособява като самостоятелно занятие. По този начин се поставят основите на съвременното счетоводно обслужване, както и специализирането на субектите, които го практикуват – счетоводители, одитори, специализирани счетоводни предприятия (т.нар. счетоводни къщи и счетоводни кантори) и т.н.

 

В България счетоводството започва да се развива през 19 век, като автори на първата българска счетоводна книга са братята Христо и Стоян Караминкови. Тя се нарича „Диплография, или как да се държат търговските книги“ и е издадена в Цариград през 1850 година. През 1884 година дисциплината „Счетоводство” започва за първи път да се преподава официално в Търговската гимназия в гр. Свищов. Така по това време се появяват и първите професионални счетоводители в България и се полагат основите на специализираните счетоводни услуги.

 

Днес навсякъде по света счетоводната професия заема авторитетното си и отговорно място в икономиката и обществото. Метафорично счетоводството често се нарича „езика на бизнеса”, защото е средство за систематизиране и обобщаване на важна информация за имущественото и финансово състояние на всяко предприятие, която може да се използва от изключително широк кръг от потребители (държавни органи, контрагенти, кредитори, инвеститори, собственици и т.н.) за взимане на важни управленски и икономически решения.

 

Автор: Счетоводна къща Микрофинанс