13:27 pm
15 Декември 2019
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Усвояване на еврофондове

Изготвен е индикатор за нередности по усвояването на еврофондовете

 

Изготвен е „Индикатор за нередности и измами” с технически практически указания за факторите, нередностите и грешките, които биха довели до неприемане на проекти, финансирани от фондове и програми от ЕС. Индикаторът е изготвен от изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”. Мерките се взимат спешно, след като Европейската комисия одобри оценките за съответствие на всички 7 оперативни програми, което даде на България изключително важната и благоприятна възможност да усвои около 13 млрд. лв. свеж паричен ресурс, което би се отразило изключително добре за възстановяването от рецесията. За реализиране в максимална степен на възможността е необходима по-голяма компетентност от страна на бенефициентите по програмите при изготвянето на качествени и изрядни проекти и кандидатстването за финансиране.

 

Целите на документа са да запознае всички заинтересовани с определенията за нередност и измама и да повиши нивото на осведоменост в тази област; да предпази от допускане на грешки и нередности в процеса на усвояване на евросредствата и така да подпомогне законосъобразното разходване на средствата по оперативните програми; да представи практиката на контролните органи относно оценката на риска от измами и корупция; да подобри системите за управление и контрол, така че управляващите органи и бенефициентите да могат по-ефективно да предотвратяват и откриват нередности и измами.

 

Индикаторът съдържа информация за органите на публичната власт, бенифициентите, потенциалните бенефициенти и гражданите, като пълният текст е достъпен на интернет страницата на Министерството на финансите.