19:34 pm
23 Септември 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


ИНТРАСТАТ

ИНТРАСТАТ – характеристики на системата

 

Интрастат е статистическата система на Европейския съюз за събиране на данни от фирмите, които осъществяват обмен на стоки със страните членки на Общността, които не са обект на Единния административен документ между държавите–членки. Интрастат системата заменя предишния източник на информация – митническата декларация.

 

Задължения за деклариране и оператори по система Интрастат

 

Съгласно Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки, задължени лица за представяне на декларации по система Интрастат (Интрастат оператори) са лица, регистрирани по ЗДДС, които извършват вътрешнообщностна търговия със стоки в годишни обеми в стойности в лева над определени прагове за деклариране. Праговете се определят по отделно за всеки от двата търговски потока — „изпращания” и „пристигания”. Те представляват годишните обеми на вътрешнообщностната търговия със стоки, като под тези прагове операторите нямат задължение за предоставяне на месечни декларации по системата Интрастат.

Праговете за деклариране по система Интрастат се определят със заповед на председателя на НСИ до края на месец октомври на текущата година и важат за цялата следваща година.

 

За 2008 година праговете са следните:

- Прагът за деклариране на „изпращания” е 300 000 лева, а за „пристигания” — 150 000 лева;

- Прагът за деклариране на статистическата стойност при „изпращания” е 7 млн. лева, а при „пристигания” — 3 млн. лева.

 

За 2009 година праговете са следните:

- Прагът за деклариране на „изпращания” е 400 000 лева, а за „пристигания” —250 000 лева;

- Прагът за деклариране на статистическата стойност при „изпращания” е 8 млн. лева, а при „пристигания” — 4 млн. лева.

 

Интрастат операторът може да има годишно или текущо (месечно) задължение за деклариране, като това зависи от годишните обеми вътрешнообщностна търговия със стоки.

 

Документи, срокове и институция пред която се подават

 

Данните за вътрешнообщностната търговия със стоки се подават с Интрастат – декларации. Те са ежемесечни и се състоят от обща част и търговски данни. Подават се в НАП до 10-то число на месеца, следващ референтния период.

 

Санкции

 

При неподаване на Интрастат - декларации или забавено подаване, глобите за първо нарушение са от 200 до 1000 лв., за повторно и системно нарушение санкциите стават двойни и тройни.

 

За „изпращанията” и за „пристиганията” се подават отделни декларации.

Всички Интрастат оператори, които осъществяват вътрешнообщностни „изпращания” или „пристигания” на стоки на Общността, които не са обект на Единен административен документ, поддържат електронни дневници за Интрастат транзакции, в които текущо въвеждат записи за всяка сделка. НАП осигуряват безплатен софтуер за поддържане и водене на дневниците, като всеки оператор е длъжен при поискване да предоставят необходимата информация.

 

Възможности и процедура за подаване на Интрастат – декларациите

 

Декларациите се подават по електронен път, подписани с електронен подпис. Това става чрез Интернет страницата на Националната агенция за приходите.

Преди да започнат да подават подписаните с електронен подпис декларации, Интрастат операторите трябва да подадат заявление за подаване на документи и справки по електронен път чрез Интернет–страницата на НАП, когато титуляр на електронния подпис е Интрастат оператора, или в компетентната териториална дирекция, където Интрастат операторът подава справките — декларации и дневниците по ДДС, когато титуляр на електронния подпис е друго лице, различно от Интрастат оператора.

Посредством електронни услуги с електронен подпис се подават всички документи по електронен път, включително Интрастат - декларациите и се прави справката дали фирмата трябва да подава тези декларации или не. Счетоводна кантора, например, може с едно влизане в базата данни да провери всички дружества, регистрирани по ДДС, които обслужва и да установи дали за някое от тях не трябва да подава Интрастат - декларации.

 

При липса на възможност за електронно подаване, Интрастат – декларациите се подават в компетентната териториална дирекция на НАП (дирекцията или офиса по место регистрация на съответния оператор), където се подават и справките — декларации и дневниците по ДДС. В тези случаи декларацията трябва да бъде придружена с „Писмо за възникнала техническа невъзможност от страна на Интрастат оператор”.

 

Интрастат операторът може да упълномощи друго лице да го представлява пред НАП, включително да подава Интрастат декларации.

 

Интрастат формуляри и декларации

Електронни дневници за Интрастат транзакции за 2010 г.

Указания за попълване на Интрастат декларации за 2010 г.

Регистрационен формуляр за Интрастат оператор

Искане за дерегистрация

Писмо за техническа невъзможност за подаване по електронен път на Интрастат декларации

Уведомление за неподаване на месечни декларации

Искане за прилагане на процедурата за опростено декариране на компонентни части за промишлено предприятие

Месечна Интрастат декларация за пристигания

Месечна Интрастат декларация за изпращания

Коригираща декларация - Пристигания

Коригираща декларация-Изпращания

Искане за удължаване срока за подаване на коригираща декларация

 

Интрастат законодателство

Заповед № РД 07-398/19.10.2009 г. относно определянето на праговете за деклариране по системата Интрастат за 2010 г.

Закон за статистика на вътршнообщностната търговия със стоки

Наредба № Н-8/14.12.2009 г. за прилагане на система Интрастат

Наредба за различните или специфичните правила, които ще се прилагат за специфичните стоки и движения на стоки, референтните периоди, начина на тяхното отчитане и деклариране, както и стоките, които ще бъдат изключени от статистическата дейност за вътрешнообщностната търговия със стоки

Заповед за определяне на праговете за наблюдение за 2009 г. и видовете данни

 

Източник: Национална агенция за приходите