15:04 pm
12 Юли 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


счетоводно отчитане на земеделски производители

Земеделските производители ще водят счетоводна отчетност

 

Парламента одобри на първо четене промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), според които земеделските производители и тютюнопроизводителите ще трябва да водят счетоводна отчетност.

 

За да се облекчи счетоводната отчетност законопроекта предвижда да се даде възможност на физическите лица земеделски производители да съставят годишен финансов отчет, при условие, че имат нужната квалификация за това. Годишния отчет ще се състои само от отчет за приходите и разходите и няма да се публикува, в случаите когато лицата не подлежат на задължителен независим финансов одит и размерът на нетните приходи от продажби не надвишават 100 хил. лева. По този начин земеделците ще водят максимално облекчена счетоводна отчетност, позволяваща определянето размера на дължимия данък.

 

Мотивите на предложените промени са постигането на по-справедливо данъчно облагане на земеделските производители, експортната насоченост на някои подотрасли в него, като например тютюнопроизводството и пчеларството, както и привеждането на законовите разпоредби в съответствие с европейските стратегии в областта на селското стопанство.

 

С предлаганите промени се създава възможност земеделските производители и тютюнопроизводители да приспадат от доходите си реално извършените от тях разходи. Новият ред на облагане, според гласуваните на първо четене промени, ще се прилага задължително за доходите на физическите лица, регистрирани по ЗДДС и по избор за доходите на останалите земеделски производители.

 

До този момент физическите лица – земеделски производители формират данъчна основа за облагане с данък върху доходите след признаване на нормативни разходи в размер на 60 или 40 на сто в зависимост от конкретната дейност и статута на лицата (регистрирани или нерегистрирани земеделски производители). Този начин на облагане е в сила от 01 януари 2010 г. с промените в ЗДДФЛ, в който се регламентираше освобождаването от облагане на доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски производители, включително едноличните търговци, за производството на непреработена растителна и животинска продукция.

 

Друга важна промяна е държавните помощи и субсидии по програми от Европейския фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за гарантиране на земеделието за 2009 година, да не се третират през 2010 година като доход, който подлежи на облагане на регистрираните земеделски производители. Възприетия ред на изплащането на субсидиите предполага част от отпуснатите средства за 2009 г. да се превеждат през следващата година. От друга страна принципите в ЗДДФЛ на облагане предполага доходът да се счита за придобит в деня на получаването му, т. е. субсидията се приема за доход, получен през 2010 година. В резултат, се стига до неравностойно третиране на плащанията за 2009 г. – получените през 2009 г. са необлагаеми, а тези, изплатени през 2010 г. облагаеми, което води до несправедливо и некоректно данъчно облагане.