7:35 am
20 Август 2022
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


издаване на здравна книжка

Здравна книжка – регистриране и заверка в РИОКОЗ

 

С настоящата статия ще разгледаме реда и условията за заверка на лична здравна книжка от РИОКОЗ и вписването й в регистъра на заверените здравни книжки. Чрез заверката на лична здравна книжка се удостоверява здравословното състояние и правото на лицата да работят в обектите, визирани в Наредба № 15.

 

Процедура:

 

1. Компетентен орган

 

Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) извършва заверката на всяка новоиздадена здравна книжка. РИОКОЗ извършва и вписването и в регистъра на заверените здравни книжки.

 

2. Заявител

 

Заявители са следните лица:

- лицата, работещи в детски ясли и детски градини, както и в специализираните заведения за отглеждане, пребиваване и възпитание на деца;

- лицата, работещи в специализираните институции за възрастни;

- лицата, работещи във водоснабдителните съоръжения и обекти - помпени и пречиствателни станции, резервоари, хлораторни, водопроводни мрежи (отнася се за лицата, които при ремонтни и аварийни дейности имат пряк контакт с питейната вода) и санитарно-охранителни зони на водоизточниците;

- лицата, работещи в предприятия, които произвеждат или търгуват с храни;

- лицата, работещи в бръснарски, фризьорски и козметични салони.

 

3. Необходими документи:

 

- Документ за самоличност;

- Попълнена лична здравна книжка.

 

4. Вътрешен ход на административната услуга

 

РИОКОЗ, срещу представен документ за самоличност на задълженото лице, извършват заверка на всяка новоиздадена лична здравна книжка чрез поставяне на печата на РИОКОЗ върху снимката на лицето и подпис на длъжностното лице, отговорно за заверката. Личната здравна книжка се вписва и в регистъра, който включва: данни от личната карта на лицето, промени в местоработата, универсален идентификационен номер на общопрактикуващия лекар, издал заключението за постъпване на работа и дата на поредната заверка в РИОКОЗ.

 

Правно основание:

 

- Закон за здравето;

- Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони;

- Наредба № 8 от 25 април 2006 г. за платените услуги, извършвани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица.

 

Автор: Счетоводна къща „Микрофинанс” ООД