3:55 am
18 Юли 2024
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Регулация на счетоводството

За нуждата от регулация на счетоводната професия

 

Вече повече от 2 десетилетия никое правителство не поема инициативата за категоричното решаване на въпросът за регулацията на счетоводната професия. Такава роля формално се опитва да играе Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), който има известни контролни функции, регламентирани в Закона за независимия финансов одит, но на практика контролът върху важни аспекти от счетоводната професия, като съставителите на финансови отчети, статута на специализираните счетоводни предприятия (или т. нар. счетоводни къщи и счетоводни кантори), професионално-етичните норми в счетоводството и т.н., на практика почти не съществува.

 

Основен принцип на счетоводната професия е удовлетворяване на обществения интерес. Всеки професионален счетоводител преди всичко трябва да поеме отговорност за действията си пред обществото. На първо място, пряко свързана с резултатите от счетоводната дейност, е държавата, тъй като информацията, която се получава от счетоводните отчети, правителствата обработват статистически, анализират и използват за взимане на най-важните решения в страната. Освен това основните приходни пера в държавата идват от данъците и осигуровките на бизнеса, които се администрират от счетоводните специалисти. Затова всяко едно правителство трябва да е силно заинтересовано от добрата регулация и контрол на счетоводната професия, което противно на всяка логика се пренебрегва вече трето десетилетие. Не по-малка е и ролята, която имат счетоводните специалисти, за предприемачи, инвеститори, кредитори, работодатели и други, които се доверяват на морала и коректността на счетоводителите, за получаване на обективна финансова информация или разчитайки на изрядна счетоводна отчетност.

 

Затова безспорно трябва да се вземат всички мерки, професионалните счетоводители и одитори да запазят отговорната си позиция в обществото. За целта трябва да се създадат всички предпоставки те да осигуряват висококачествен счетоводен продукт, в съответствие с всички норми, закони и професионална етика, като балансират между интересите на държавата и клиентите си, но никога в нарушение на обществения интерес.

 

Кризата изостри много от проблемите на счетоводния бранш. Голяма част от счетоводните къщи и кантори предприемат един агресивен маркетинг, загърбвайки професионалната етика и морал в името на оцеляването. Така, за да поддържат по-ниски цени, те често снижават качеството на счетоводните услуги, а за да задържат на всяка цена клиент, дори угоднически заобикалят закона.

 

Регулирането и контролът на счетоводната професия би повишил качеството на счетоводното обслужване и би изкарал „на светло” голяма част от счетоводителите или счетоводните фирми, които работят без съответната квалификация, правоспособност на съставителите на финансови отчети, без каквито и да е договори с клиентите си и укривайки голяма част от приходите си. Контролът трябва да бъде разпределен между държавата и съсловните счетоводни организации, като се изгради стройна система за взаимодействие и сътрудничество между тях.

 

Не е нужно да се експериментира и да се откриват нови механизми. Просто трябва да се следва добрата практика на водещите държави в региона, като се вземе най-подходящото за нас. Нека например да разгледаме какво правят по въпроса в Германия, където може да се каже, че има средно ниво на регулация. В страната има Камара на счетоводителите, в която е задължително се регистрират счетоводните специалисти и одиторите. Има и още 2 частни професионални организации, в които се членува по-желание. За практикуващите счетоводна професия са определен ценз: магистърска степен по икономика, право или инженерна специалност и 3-годишен стаж в сферата на одита и счетоводството. В страната няма минимални ограничения в цените на счетоводните услуги, като те се формират на изцяло на пазарен принцип. Съществуват обаче значителни ограничения в рекламирането на счетоводната и одиторска дейност. Камарата на счетоводителите и професионалните организации поставят редица ограничения в рекламата, като тя трябва да се свежда само до обективно информиране на клиентите, без да се прилагат комерсиални методи и агресивни маркетингови подходи, които ще противоречат на етичните норми на счетоводната професия. Съществува и задължение за всички счетоводители и одитори, които искат да практикуват професията, да застраховат дейността си.

 

Автор: Счетоводна къща Микрофинанс