18:16 pm
23 Септември 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


декларация по ЗЗБУТ

Задължение за подаване на Декларация по ЗЗБУТ

 

От Главна инспекция по труда напомнят, че всички юридически и физически лица, които самостоятелно наемат работещи или ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост, са задължени да подадат Декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) в териториалната Инспекция по труда.

 

Новата Декларация е в съответствие със задължението на страните, членки на ЕС да изготвят доклади за практическото прилагане на законодателството, в конкретния случай – на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на над двадесет наредби, с които се установяват минимални изисквания за осигуряване на безопасност и здраве на работното място.

 

Декларацията се приема ежегодно в срок до 30 април следващата година в териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по седалище и адрес на управление на предприятието.

 

В случай, че няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, физическото или юридическо лице писмено уведомява за това териториалната дирекция „Инспекция по труда“ в срок до 30 април на следващата година. Така, дружествата, в които условията на труд през 2010 г. не са се променили спрямо 2009 г. трябва да подадат само уведомление.

 

Изискването за подаване на Декларацията е продиктувано от задължението на работодателите да осигурят здравословни и безопасни условия на труд на работещите и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до работните помещения, площадки или места.

 

Изключение от задължението за подаване на Декларация правят само лицата, които работят за своя сметка сами, т.е. нямат нает персонал.

 

Формуляри, указания и подробна инструкция за попълване и подаване на Декларацията са публикувана на Интернет страницата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

 

Декларацията може да се подава на хартиен и електронен носител или по електронен път. В първия случай подаването става на място в съответната дирекция „Инспекция по труда”, като декларацията може да бъде подадена лично от задълженото лице или от упълномощен негов представител. Вторият вариант позволява декларацията да бъде подадена по електронен път, чрез универсален електронен подпис.

 

Глобата за неподаване на Декларацията в срок е в размер от 100 до 500 лева, а при повторно нарушение - от 500 до 1000 лева.