11:11 am
02 Октомври 2023
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Електронен подпис

Електронен подпис – същност, приложение, начин на работа

 

Масовото навлизане на информационните технологии във всяка сфера на живота, даде предпоставки за бурно развитие на интернет услугите. Така традиционни дейности в областта на обслужването на населението и бизнеса, като преводачески, юридически, консултантски, счетоводни услуги и др., започнаха да намират ново проявление, под формата на онлайн обслужване и комуникация с потребители, контрагенти, банки и държавна администрация. Наред с това гражданите и бизнеса осъзнаха фундаменталните предимства, които дават електронните услуги и дистанционния тип комуникация, позволявайки им да спестят време и средства.

 

Всичко това доведе до усъвършенстване на начините за съхраняване и защита на огромния поток конфиденциалната информация, която всеки ден се обменя онлайн. Важен атрибут към осигуряването на такава сигурност е електронния подпис, чиито привилегии вече се оценяват и у нас, като традиционната мнителност и скептицизъм на българина остават на заден план.

 

Същност

 

Електронния подпис е математическа функция, генерирана в резултат на криптографска обработка на информацията, с която се удостоверява самоличността на подателя, като се гарантира, че до момента на получаване на информацията, тя не е била променяна или манипулирана.

 

Той напълно заменя традиционния ръчен подпис, като това му дава възможност за индивидуална или фирмена идентификация. По този начин всеки електронно подписан документ има същата юридическа сила, както и при саморъчния подпис на хартия. Чрез него се удостоверява авторството на електронни документи и файлове, като се гарантира и максимална защита на информацията, предпазвайки я от фалшификации.

 

Приложение

 

Електронния подпис има широко приложение както за гражданите, така и за юридическите лица – при електронното банкиране, продажба и поддръжка на софтуер, електронната търговия, електронната кореспонденция, подаването на различни документи в институциите – НАП, Агенция по вписванията, НСИ, НОИ, Инспекция по труда и т.н. С негова помощ може да се участва по електронен път в различни обществени поръчки, да се получават справки за социално-осигурителния статус, да се изпращат официални писма до държавната администрация. Засилването на ролята на електронния подпис е в резултат и на инвестициите на държавата в изграждането на електронно правителство, с помощта на което да се намали административната тежест на бизнеса и гражданите. Така притежателите на електронен подпис могат да ползват различни електронни услуги на занижени цени, в сравнение с традиционните. Например като се регистрира фирма, ако заявлението за вписване и съпътстващите документи се подадат посредством електронната система на Агенция по вписванията с помощта на електронен подпис, държавната такса за услугата е с 50% по ниска от стандартната. Така последните 2 години се забелязва значителен ръст при регистрирането на фирми по електронен път. Освен това се намаляват и първоначалните разходи при регистрация на фирма, което не е без значение за новостартиращият бизнес.

 

Пример за фундаменталното значение и масовото използване на електронен подпис, е счетоводната професия. За всяка счетоводна кантора електронния подпис се е превърнал в задължителен атрибут, тъй като дава възможност за подаване по електронен път на различни декларации, отчети и други документи в институциите (НАП, НОИ, ИТ, АВ и др.), съпътстващи ежедневното счетоводно обслужване на фирмите. Счетоводни кантори, които си позволят да не са в крак с новите тенденции и да подават документите на хартия в институциите, рано или късно са обречена на фалит, тъй като пропиляването на времеви и човешки ресурси би повишило драстично цените на предлаганите от тях счетоводните услуги.

 

Видове

 

Съществуват 2 вида електронен подпис – квалифициран и усъвършенстван (универсален). Разликата между двата е наличието на 2 допълнителни атрибута при квалифицираният електронен подпис, а именно:

- Удостоверение, издадено от доставчика на удостоверителни услуги (сертификат). Той удостоверява връзката между автора на документа и публичния ключ за проверка на подписа. С негова помощ се доказва самоличността на ползвателя пред другите участници. За разлика от удостоверението за универсален електронен подпис, където задължително се вписваше персонален идентификатор (ЕГН, ЕИК, личен номер на чужденеца и т.н.), със законовите промени от 01 юли 2012 г. това изискване отпадна за квалифицирания електронен подпис, като вписването на тази информация може да стане по-желание при издаването му;

- Устройство за сигурно създаване на подписа. Сертификатът е създаден посредством това устройство.

 

От 01.07.2011 г., с новите промени в Закона за електронния документ и електронния подпис, квалифицираният електронен подпис заменя универсалния, като част от синхронизацията на българското законодателство с европейските директиви в тази посока.

 

Технология на работа

 

За да се подпише един документ с електронен подпис, автора трябва да притежава удостоверение (сертификат), технически носители (смарт карта и карточетящо устройство) и специален софтуер за управление. Карточетящото устройство служи за свързване на смарт картата с компютъра.

 

При издаването на удостоверение за електронен подпис (сертификат), клиентите получават два специални файла, т. нар. частен и публичен ключ.

 

Частният ключ се използва при създаването на електронния подпис, като той трябва да се съхранява внимателно. Ролята на публичния ключ е да се провери електронния подпис от получателя а електронния документ, т.е. той удостоверява, че документа е подписан точно от конкретния притежател на електронния подпис. Двата ключа са записани на смарт картата, която е защитена с ПИН код.

 

Всеки път като се подписва даден електронен документ, трябва да се изпише съответния ПИН код, който да даде достъп до смарт картата. Освен това клиентите получават и административен идентификационен номер (АИН), който служи за разблокирване на смарт картата.

 

Доставчика на удостоверителни услуги предоставя на клиента и специален софтуер, с помощта на който се подписва документа. Той генерира специален "отпечатък" (контролен низ) на подписвания документ, като смяната на който и да е символ води до различен отпечатък. Полученият контролен низ се кодира с частния ключ и се превръща в официален електронен подпис, който има същата юридическа сила, както и собственоръчния подпис.

 

Автор: Счетоводна къща „Микрофинанс” ООД