9:12 am
04 Август 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


единна банкова сметка НАП

Единна сметка на НАП - същност и начин на работа

 

От 01.01.2013 г. плащането на публични задължения на фирми и граждани, ще става по т.нар. Единна сметка на НАП. Това означава, че преводите за данъци и осигуровки ще стават с единното платежно нареждане. Мярката цели намаляване административната тежест на бизнеса и гражданите.

 

Според стария механизъм на плащане, всяко задължение се погасява с отделно платежно нареждане, с което се губят средства на задължените лица, изразяващи се в повече банкови такси за превод, както и време на техните счетоводители, които трябва да изготвят голям брой различни платежни.

 

Новата система за плащане обаче няма да позволява задължените лица да избират кое свое публично задължение да погасят, когато нямат достатъчно средства да платят всичко, което дължат на държавата. Вместо това системата автоматично ще покрива първо тези задължения, чиито срок за погасяване е изтекъл или изтича най-рано.

 

Въвеждането на единната банкова сметка, по която задълженията ще се плащат с единно платежно нареждане, води до уеднаквяване на глобите и наказателните лихви по неплатени в срок данъчни и осигурителни задължения. Така наказателната лихва ще бъде намалена наполовина – според старата система тя беше 20 процентни пункта над основният лихвен процент, а след въвеждането на новият механизъм вече ще е приравнена на тази, която се начислява за данъчни задължения, т.е. 10 процентни пункта над основният лихвен процент.

 

Същност на новата система на плащания

 

1. Вече няма да има кодове за вид плащане (параграфи). Данъчните и осигурителни задължения ще се превеждат по една сметка. Изключения правят вноските за Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), кито ще се превежда по досегашната банкова сметка на НАП.

2. Задължените лица нямат право да избират, кое публично задължения да погасяват.

3. Автоматично погасяване на задълженията по реда на възникването им, т.е. системата първо ще покрива най-старите. Ако има няколко задължения с един и същ падеж, те се погасяват пропорционално на главниците им.

4. За тези задължения, чиито срок за плащане е изтекъл преди 01.01.2008 г., новия принцип се прилага след 01.01. 2014 г.

 

Новата система доведе до редица изменения в нормативната уредба – ДОПК, КСО, ЗКПО. Промените са във връзка с новият ред на погасяване на задлъженията, сроковете на плащане, уеднакваването на лихвите за просрочие, промяна в механизма на подаване на декларации 1 и 6 (едновременно приемане на месечните декларации от като пакет) и т.н. Въвеждане на нови декларации, както и промяна в съществуващите, свързани с добавяне на нови задължения – Годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ и ЗКПО с добавяне на част за деклариране на авансови вноски, окончателен данък и др.

 

Променена е и информационната система на НАП, като се променят някои електронни услуги, като същевременно се въвеждат и нови. Ключова електронна услуга, която се въвежда, е “Справка на задълженията”, в която всеки, който притежава универсален електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК), може да провери какви задължения и извършени плащания има в персоналната му сметка в системата.

 

Изключения

 

1. Изключения от новият ред за погасяване може да има при самоосигуряващите се лица. При наличие на няколко публични задължения, те имат възможност да заявят кои задължения първо да погасяват. Това става по ред, регламентиран с наредба, издадена от министъра на финансите. Така например всяко самоосигуряващо се лице може да определи, че иска да плати здравноосигурителните си задължения за последният месец, вместо да му се покриват автоматично неплатени такива от преди години;

2. При наличие на няколко задължения за ДЗПО и длъжникът не може да погаси всички до започване на принудителното им събиране, той може да определи кое от тях погасява първо.

 

Ползи

 

1. Ще се намали административната тежест на гражданите и бизнеса, както и разходите за банкови такси при преводи за дължими данъци, осигурителни вноски и други публични задължения;

2. Ще се намалят грешките при извършване на преводите и ще се редуцира размера на неуточнените плащания;

3. Средствата в бюджета ще постъпват ритмично за всички данъци и осигурителни вноски;

4. Улеснява се труда на счетоводителя – не е нужно да се изготвят голям брой платежни, да се следят параграфи, банкови сметки и т.н., които често се сменят с повод и без повод в началото на годината. Счетоводният специалист по-лесно ще следи кое задължение е покрито, по простата логика, че се погрива първо най-старото. Ако има дребни несъотвествия в преводите, т.е. преведени повече или по-малко суми за дадени задължения, не е нужно да се носят в НАП един куп документи за изправянето им (заявление за изправяне на грешки, платежни нареждания, декларации за осигуряването и т.н.). Това ще стане просто като се преведат съответните суми в повече или по-малко при следващият превод. Като цяло от счетоводният бранш приемат положително промяната.

 

Недостатъци

 

1. Длъжниците нямат право на избор при погасяване на публичните си задължения;

2. При наличие на различни задължения, една регистрирана по ЗДДС фирма, макар и да внася суми, покриващи дължимото ДДС, те ще отиват за покриване на другите задължения и при системни нарушения в сроковете за плащане на ДДС по тази причина, те могат да бъдат дерегистрирани по ЗДДС;

3. На самоосигуряващо се лице може да бъде ограничен достъпа до здравно осигуряване, ако има и други публични задължения и забрави да подаде заявление, с което избира първо да му бъде погасено задължението за здравноосигурителни вноски;

4. Счетоводители и счетоводните кантори трябва да преустроят организацията си на работа, особено ако имат много клиенти некоректни платци.

 

Банкови сметки на НАП

 

1. Единна сметка (запазва се съществуващата банкова сметка на РБ по ТД) – за данъци и осигурителни вноски, РА, лихви, с изключение на ДЗПО;

2. Сметка за ДЗПО (запазват се съществуващите банкови сметки в ТД на НАП) – ще се превеждат само и единствено сумите за ДЗПО;

3. Сметка за принудително събиране (запазват се съществуващите банкови сметки в ТД на НАП);

4. Сметка за дивиденти и др. – сметката ще се открие и ще се администрира от ТД на НАП ГДО;

5. Сметка на Търговска несъстоятелност (запазва се съществуващата банкова сметка в НАП);

6. Сметка за Частни държавни вземания (запазва се съществуващата банкова сметка в НАП).

 

От 01.01.2013 г. се преустановява използването на формуляр „Платежно нареждане” /вноска бележка за плащане към бюджета/ за плащания към сметки на ТД на НАП. При такива плащания, отпада необходимостта от задължително попълване на следните реквизити на този платежен документ: „Вид и номер на документа”, „Дата на документа” и „Период, за който се плаща”.

 

Едновременно с това влизат в сила промени на кодовете за вид плащане към сметки на ТД на НАП:

1. Закриват се всички специално обособени кодове за вид плащане за ДОО, ЗО и за администрираните от НАП приходи за централният бюджет, като дължимите вноски се превеждат по код 11 11 11.

2. Закриват се всички специално обособени кодове за вид плащане за ДЗПО, като дължимите вноски към закритите кодове ще се превеждат по код 58 11 11.

 

Автор: Счетоводна къща Микрофинанс