4:02 am
18 Юли 2024
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


ЕООД предимства

Защо ЕООД е най-разпространената правна форма

 

Статистиката сочи, че повече от две трети от новорегистрираните през последните 3 години фирми, са eднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД). В началото на прехода, само до преди по-малко от десетилетие, най-разпространената правна форма за правене на бизнес беше eдноличния търговец (ЕТ). Последно време обаче все по-малко хора намират основателни предимства да регистрират ЕТ и се насочват към по-съвършената форма на дружествата с ограничена отговорност.

 

Можем условно да обобщим няколко основни причини ЕООД да е най-предпочитаната правна форма за регистрация на фирма:

 

1. ЕООД е много добър вариант за стартиране на малък бизнес, особено за случаите, в които собственика извършва цялата дейност на дружеството. Финансовата криза накара много специалисти, а и не дотам квалифицирани лица, които са изгубили работата си, да рискуват и да започнат собствен бизнес. За едни това е възможност да сбъднат мечтите си и да работят сами и за своя сметка това, за което се чувстват най-подготвени. За други просто е отчаян и прибързан ход. Всичко това може да прозвучи като сигнал, за съживяване на малкия бизнес, който е основен двигател на всяка модерна икономика. На практика обаче повечето малки фирми фалират до 2 години от регистрацията си.

 

2. Алтернатива на трудово правоотношение.

Много скъпо платени специалисти в страната и чужбина, решават да оптимизират данъците и осигуровките си, като регистрират фирма и продължат да работят с бившия си работодател, но вече през фирмата си. Така те вече са не в трудови, а в облигационни отношения с него, т.е. дружеството, в което лицето е работило на трудов договор започва да работи с юридическото лице (ЕООД), в което специалиста е едноличен собственик, управител и единствено работещо лице. Този вариант се оказва изгоден и за двете страни поради следните причини:

- По-малко разходи за осигуровки. Ако специалиста предпочете да се самоосигурява (вместо да се осигурява по Договор за управление, където осигуровките и минималните прагове са по-високи), общия размер на осигуровките ще е значително по-малък от тези при трудовите правоотношения. Това е така, защото самоосигурващите се лица не се осигуряват за всички социални рискове. Освен това могат да изберат да се осигуряват на минималният осигурителен праг, а допълнителният доход от дружеството да разпределят под формата на дивидент. Реализираната печалба се облага с 10% корпоративен данък, а данъка върху дивидента е 5%, но върху разпределената под формата на дивидент сума няма да се платят осигуровки. На практика това е най-изгодният вариант физическото лице да получи доход от собственото си дружество. За сравнение, при ЕТ или свободните професии, се довнасят осигуровки при годишно изравняване на доходите.

За бившия работодател ще е още по изгодно, защото няма да плаща никакви осигуровки, а само сумата по фактурата.

- За дружеството, в което специалиста е работел на трудов договор, вече ще отпаднат редица задължения по КТ (минимален платен годишен отпуск, болнични и т.н.). Това би му намалило много разходи – за изплащане на извънреден труд, такси за СТМ (служби по трудова медицина), счетоводни такси за ТРЗ обслужване и т.н.

- В новото ЕООД ще може да се ползват редица разходи за дейността, с които да се намали облагаемата печалба и така ще се дължи по-малко корпоративен данък.

 

3. Ограничена отговорност.

Дружеството отговаря до размера на капитала за задължения към бюджета, доставчици, кредитори и т.н., при изпадане в ликвидация и несъстоятелност. Това значи, че личното имущество на едноличния собственик няма да пострада.

 

4. Минималният изискуем капитал за регистрация на ЕООД/ООД е едва 2 лева, което прави тези правни форми достъпен вариант дори за непретенциозен бизнес.

 

5. Ниски данъци.

Корпоративният данък е един от най-ниските в ЕС – 10%. Данъкът върху дивидента е 5%. Това е и една от основните причини чуждестранни лица да регистрират фирми в страната.

 

6. Много възможности за данъчни облекчения, предоставени от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), както и варианти да се оптимизира данъчната тежест.

 

7. Бързо и лесно може да се увеличи или намали капитала, както и да се продаде част от него на друго лице.

 

Автор: Счетоводна къща Микрофинанс