17:53 pm
23 Септември 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


данъчно облекчение за земеделски производители 2011

Данъчно облекчение за земеделски производители за 2011 г.

 

След одобрение от Европейската комисия (ЕС), вече е факт схемата за държавна помощ по реда на чл. 189б от ЗКПО. Идеята на помощта е предоставянето на инвестиционен стимул за земеделските производители чрез преотстъпване на част от дължимия корпоративен данък.

 

Благодарение на това, че решението на ЕС е взето преди 31.03.2011 г., съгласно материалния данъчен закон това дава право на данъчно задължените лица да се възползват от облекчението и за 2010 г.

 

Целта на новото данъчно облекчение е да накара земеделците да повишат производителността на труда си чрез инвестиции в нова земеделска техника и други активи, вкл. сгради, при производството на непреработена растителна и животинска продукции. Така земеделските производители могат да се освободят от внасяне в бюджета до 60 на сто от дължимия корпоративен данък за данъчната им печалба от дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция. За целта е необходимо лицата да инвестират преотстъпения в посочените активи корпоративен данък до края на годината, следваща годината, за която налогът е преотстъпен. Сградите и техниката трябва да се придобият при пазарни условия, а максималният размер на преотстъпения данък не трябва да превишава 50% от стойността на придобитите активи.

 

За да имат право да ползват облекчение, земеделските производители трябва да продължат да осъществяват дейността си поне още 3 години след годината на преотстъпване.

 

От облекчението могат да се възползват регистрирани земеделски производители, които са юридически лица и еднолични търговци. Важно условие е те да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, задължения за санкции, както и дължими лихви, свързани с невнасянето в срок на посочените задължения. От помощта не могат да се възползват и данъчно задължени лица, които са предприятия в затруднение, ликвидация или са получили други помощи.

 

Определянето размера на преотстъпения данък се извършва от самите данъчно задължени лица като същия зависи не само от размера на данъчната печалба от посочената дейност, но и от финансовите им възможности за собствено участие. При условие, че лицето е реализирало висока данъчна печалба, но размерът на планираната инвестиция е по-нисък, за лицата съществува възможност да преотстъпят по-нисък размер на корпоративния данък от 60 на сто, например 10 на сто, 15 на сто и т.н.

 

Ако даден земеделски производител се възползва от предоставената опция и преотстъпи корпоративен данък за 2010 г., то за него възниква законовото задължение да инвестира така преотстъпения данък в нови активи, в срок до края на 2011 година. Данъчно задължените лица, които не се възползват от предоставеното данъчно облекчение изпълняват изискванията на общия ред на данъчния закон.

 

Автоматичното предоставяне на помощта означава, че данъчно задължените лица, регистрирани като земеделски производители могат да избират дали да се възползват от предоставеното данъчно облекчение, като не е необходимо да кандидатстват за това пред приходната администрация.

 

Правото на избор дали да се възползват от облекчението данъчно задължените лиза упражняват при попълване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2010 г., чийто срок за подаване е 31 март 2011 г. Така на практика помощта се предоставя автоматично, без да е необходимо да се кандидатства за нея по някакъв специален ред.

 

Земеделските производители, възползвали се от данъчното облекчение, не е нужно да правят план за инвестицията. Условията на инвестирането ще бъдат изпълнени когато е налице пълно инвестиране на корпоративния данък и на съответното собствено финансово участие от страна на лицето, по отношение придобиването на нови активи, свързани със дейността.

 

Условието е земеделския производител от една страна да инвестира изцяло размера на преотстъпения данък, от друга страна обаче същия да не превишава 50% от стойността на активите, в които е инвестирано. Инвестицията е допустима само за нови активи – сгради и земеделска техника, необходими за извършване на дейността по производство на непреработена селскостопанска продукция.

 

Земеделските производители трябва да представят доказателства пред приходната агенция, че условията за инвестиране са изпълнени и от там размерът на преотстъпения корпоративен данък е правилно определен и деклариран от тях.

 

Получателите на помощта подлежат на контрол от страна на органите на НАП по отношение на изпълнението на условията и извършването на инвестициите. При откриване на нередности, контролиращия орган извършва данъчна ревизия, в хода на която се определя размерът на неправомерно преотстъпения данък, който подлежи на възстановяване от страна на земеделския производител.

 

Пример за изчисляване размера на данъка:

 

През 2010 година земеделски производител е реализирал данъчна печалба за дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция в размер на 600 000 лева. По общия ред на ЗКПО лицето дължи корпоративен данък със ставка 10% в размер 60 000 лв. Максималният размер на корпоративния данък, подлежащ на преотстъпване е 36 000 лева. Данъчно задълженото лице може да реши да преотстъпи и по-нисък размер на корпоративния данък, ако счита че планираните инвестиционни разходи ще бъдат по-малки. Ако се възползва от максималния размер на облекчението, лицето ще внесе в бюджета корпоративен данък в размер на разликата между дължимия данък по общия ред и преотстъпения такъв, в случая 24 000 лева. Последният подлежи на внасяне в полза на Републиканския бюджет в срока по чл.93 от ЗКПО, а именно до 31 март 2011 г.

 

В случая за земеделския производител автоматично възниква задължение да инвестира в нови активи сумата от 72 хил. лв. в срок до 31 декември 2011 г., за да бъдат изпълнени законовите изисквания за допустимост на преотстъпването. За да спази изискването преотстъпеният данък да не превишава 50% от стойността на активите, лицето ще инвестира допълнително още 36 000 лева собствени средства.

 

Ако до 31 декември 2011 г. данъчно задълженото лице не е инвестирало посочената сума от 72 хил. лв., или не може да представи съответни доказателства за това в хода на последващия данъчен контрол, то ще е налице нарушение в условията на инвестиране на преотстъпения корпоративен данък и преотстъпването няма да се счита за допустимо. В тази хипотетична ситуация на връщане от страна на земеделския производител подлежи пълния размер на преотстъпения корпоративен данък – 36 000 лева.