9:04 am
04 Август 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


данъчни облекчения

Данъчни облекчения - възможностите да намалим данъците си

 

От 03 януари 2011 г. започна кампанията за плащането на данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Данъкът може да се плати до края на април, но до 10 февруари 2011 г. може да се използва 5 % отстъпка от размера на дължимата сума. Същата отстъпка може да се полза до края на кампанията, ако данъкът се плати по електронен път.

 

Представяме ви няколко възможности за данъчни облекчения. Те ще се изискат с годишната данъчна декларация за доходите за 2010 г., която се подава до 30 април 2011 г.:

 

1. Данъчни облекчения за млади семейства с ипотечни кредити.

Младите семейства могат да ползват облекчение, ако купуват първото си жилище с банков кредит. За да попаднат в тази група обаче младите съпрузи трябва да отговарят едновременно на няколко критерия:

- Договорът за ипотечен кредит трябва да е сключен от данъчно задълженото лице или партньора му, с когото имат сключен граждански брак.

- До датата на сключване на договора за ипотечен кредит съпрузите не трябва да са навършили 35 години.

- Ипотекираното жилище трябва да е единствено за младото семейство през данъчната година.

- Данъчното облекчение се признава само за лихвите, изплатени върху първите 100 000 лева от ипотечния заем.

- Само единият от съпрузите може да се възползва от преференцията, като за целта трябва да представи писмена декларация от другия съпруг, че няма да се възползва от данъчното облекчение за съответната година.

- Към данъчната декларация трябва да се приложат следните документи: копие от свидетелството за сключен брак, справка за имотното състояние, договора за ипотечен кредит, погасителният план и документ от банката кредитор за размера на платените през годината лихви.

Така например при платени лихви в размер на 10 000 лева, данъчното облекчение ще е 1000 лв.

 

2. Данъчни облекчения може да ползват хората с увреждания.

Лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност имат право да намалят годишната си данъчна основа със 7920 лева.

 

3. Данъчно облекчение могат да ползват плащалите вноски за доброволно осигуряване за пенсия, както и за застраховка “Живот”.

Облекчението е в размер до 10 % от сбора на годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване, и до 10 % от сбора на годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии или вноски за застраховки „Живот”.

 

4. Данъчни облекчения върху даренията в полза на различни институции, организации, фондове, лечебни заведения и др.

- Дарения в полза на Център „Фонд за лечение на деца” могат да намалят данъчната основа с до 50 %.

- Дарение в полза на културни институции и организации могат да намалят данъчната основа с до 15%.

- До 5 % от данъчната основа може да се намали с размера на извършената през годината благотворителност в полза на здравни или лечебни заведения, на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социално подпомагане". Облекчението е в сила и при дарение в полза на специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии.

- Данъчни облекчения ще има и ако се дари в полза на бюджетни предприятия, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, на регистрираните в страната вероизповедания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; на Българския Червен кръст; на културни институти и читалища.

- Данъчното облекчение ще има и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ)

 

Общият размер на данъчното облекчение за дарения обаче не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

 

Данъчно облекчение може да се ползва и за дарения, направени в полза на идентични или сходни лица, установени в държава членка на Европейския съюз (ЕС) или държава, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

 

Автор: Счетоводна къща „Микрофинанс” Пловдив