11:43 am
26 Февруари 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


ДДС на нови коли от ЕС

ДДС на закупените нови автомобили в ЕС се плаща в България

 

Националната агенция за приходите (НАП) напомни в брошура за задълженията в България, които имат лицата, закупили нов автомобил от Европейския съюз (ЕС). Брошурата ще се разпространява в подразделенията на „Пътна полиция” в страната и визира най-вече задълженията по повод внасянето на дължимия Данък върху добавената стойност (ДДС).

 

Само за година назад ревизиите на НАП са начислили допълнително над 2 милиона лева. ДДС и 535 хил. лева лихви на 198 фирми и граждани, които са закупили нови автомобили от ЕС. От ревизиите станало ясно, че една от основните причини за недекларирането и невнасянето на ДДС, е че купувачите не знаят своите задължения.

 

Например: Ако собствеността на новото превозно средство е прехвърлена на 25 януари 2010 година и фактурата е издадена на същата дата, то данъкът става изискуем на тази дата. Тогава лицето трябва да внесе данъка и да подаде декларацията най-късно до 14 февруари 2010 година. В случай, че собствеността на превозното средство е прехвърлена на 25 януари 2010 година, но до 15-ти февруари същата година фактурата за нея все още не е издадена, тогава данъкът става изискуем на 15-ти февруари същата година. В този случай лицето следва да декларира и да внесе дължимия данък за придобиването най-късно до 14-ти март 2010 година.

 

Декларацията се подава в офисите и териториалните дирекции на НАП и данъкът се внася по сметка на териториалната дирекция на НАП по регистрация на лицето, като за физическите лица това е постоянният им адрес.

 

Данъкът се приема за внесен на датата, на която преведената сума е постъпила по сметката на ТД на НАП.

 

От НАП напомнят, че от началото на 2007 г. всички български фирми и граждани, които не са регистрирани по ЗДДС и си купуват нова кола от страна членка на ЕС, дължат и внасят ДДС в България, а не в страната, от която купуват колата. Те са длъжни да декларират придобиването, независимо от това дали продавачът е регистриран по ЗДДС или не.

 

Задължението се отнася и за тези лица, които не подлежат на регистрация по ДДС по общия ред, т.е. физически лица, държавни органи и органи на месното самоуправление, болници, училища и всички т.нар. „данъчно незадължени юридически лица”. Това е така, тъй като независимо от това дали продавачът на автомобила е регистриран за целите на ЗДДС в друга държава-членка или не, във фактурата, която издава, той няма да начисли данък. Като изключение не се дължи ДДС за придобиване от ЕС на ново превозно средство от дипломатическите представителства, консулства, представителства на международни организации и техния персонал.

 

С други думи купувачите на нови автомобили от друга държава-членка на ЕС, не дължат ДДС в държавата, от която са купили колата. Те трябва да декларират пред доставчика, че превозното средство ще се използва и регистрира в друга държава-членка. Ако купувачът е пропуснал да декларира тези обстоятелства и продавачът е начислил ДДС по сделката, купувачите могат да се обърнат към доставчика на новото превозно средство за възстановяване на платения данък. Във всички случаи, задължението за деклариране и внасяне на данъка е на нерегистрирания по ЗДДС купувач на ново превозно средство, като данъкът трябва да се внесе в България.

 

Покупката трябва да се декларира пред НАП от купувача с подаване на „Декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица”. Декларацията може да се получи от всеки офис или ТД на НАП, както и да се изтегли от интернет страницата на приходната агенция. Към декларацията се прилага и копие от документа, издаден на доставчика на новото превозно средство.

 

Срокът за подаване на декларация съвпада със срока за внасяне на дължимия данък за превозното средство – до 14-то число на месеца, следващ месеца, в който данъкът за придобиването е станал изискуем.

 

Като „нови пътни превозни средства, в т.ч. и леки автомобили, се определят:

- превозни средства с работен обем на двигателите над 48 куб. см или с максимална мощност на двигателя над 7,2 kW, предназначени за превоз на пътници и товари;

- превозни средства, изминали не повече от 6000 км, или са доставени до 6 месеца от датата на първата им регистрация (независимо къде е извършена тя).

Двата критерия се прилагат комулативно, т.е. ако лек автомобил, който е регистриран за първи път преди 4 месеца, е изминал например 7000 км, той все още се приема за „нов”. Това е така, защото от регистрацията му не са изминали 6 месеца. Като „нов” за целите на облагането се приема също и автомобил, който е регистриран за първи път преди 7 месеца, но е изминал само 5000 км.

 

Източник: Национална агенция за приходите