3:43 am
18 Юли 2024
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


счетоводна грешка

Видове счетоводни грешки

 

Дори и най-големите професионалисти в дадена област, в комбинация с най-добрата организация на работа, не могат да бъдат гаранция за недопускане на грешки. Нормално е винаги когато има човешки труд, да съществува вероятност от неточности, пропуски или несъответствия.

 

Счетоводната отчетност предполага висок риск от допускане на грешки, тъй като счетоводството е свързано с поемане на големи отговорности и работа под високо напрежение, спазване на срокове и строги процедури, всекидневно разрешаване на казуси и лутане из данъчната и счетоводна нормативна джунгла.

 

Освен чисто техническите и непреднамерени грешки, често счетоводителите са принудени да правят умишлено грешни счетоводни операции, калкулации и процедури, под натиска на собственици и мениджъри, с цел манипулиране на финансовият резултат, финансовото и имущественото състояние на дружеството. Целите може да са различни – плащане на по-малко данъци, получаване на по-лесно кредити, привличане на инвеститори и т.н. Всичко това обаче се дефинира не като грешка, а като измама и манипулация на счетоводните данни и отчети. В тази статия ще обърнем внимание само на непреднамерените счетоводни грешки, т.е. тези, които са направени без някаква умисъл или цел.

 

Най-общо грешките в сферата на счетоводното обслужване могат да се обособят на:

1. Технически грешки – това са математически и аритметични грешки, които често се правят от счетоводителите при събиране и обработване на първичната счетоводна информация, грешки при попълване на елементите на годишните финансови отчети и т.н.;

2. Систематични грешки – това често са повтарящи се грешки, породени от непознаване на счетоводното и данъчно законодателство, неправилно тълкуване и осчетоводяване на стопански операции, неправилно третиране на разходи и приходи и т.н. Присъщи са на не достатъчно квалифицирани и без необходимият практически опит счетоводители.

 

Ако трябва да направим класификация на счетоводните грешки според съдържанието им, те могат да се обособят в няколко групи:

1. Неосчетоводени стопански операции;

2. Стопански операции, при които имаме дублирано счетоводно отразяване;

3. Грешно отразяване на стопанските операции – най-често това са неверни счетоводни записвания или неправилна кореспонденция между счетоводните сметки. Причината за допускането на този тип грешки е неспазване на счетоводните правила, принципи и методология;

4. Грешка в сумата на счетоводната операция;

5. Липса на документална обоснованост, т.е. осчетоводени стопански операции без първичен счетоводен документ;

6. Не разнесени суми в счетоводните регистри;

7. Грешки при съставянето на годишните финансови отчети. Тук се допускат може би най-много грешки, като повечето са свързани с неправилно отразяване на счетоводната информация в процеса на пренасяне на салдата на сметките в отчетите и приложенията към тях;

8. Пропускане на срокове. Закъсняване с подаването на документи, касаещи данъчното облагане, осигуряването и счетоводната отчетност;

9. Грешки в периодизацията – изразяват се в по-ранно или по-късно осчетоводяване на дадена сделка, процес или изменение в имущественото и финансово състояние на дружеството. Най-често те се правят при приключване на отчетния период, в края на финансовата година;

10. Грешни оценки. Изразява се в неправилно оценяване на активи и пасиви при придобиването им или използване на грешни методи на преоценка след първоначалното им признаване. Резултата е подценяване и надценяване на активи и пасиви, което пряко влияе върху финансовия резултат;

11. Неправилно отчитане на амортизацията – изразява се в използване на неподходящи методи за амортизация, грешни амортизационни норми и т.н.;

12. Грешки, свързани с прилагането на данъчното и осигурително законодателство;

13. Неправилна счетоводна политика.

 

Според това кога са открити, счетоводните грешки се делят на грешки от минали години и грешки през текущия отчетен период. Вторите се отстраняват сравнително лесно, тъй като счетоводната информация все още не е обобщена в годишните отчети, не са подадени годишни данъчни декларации и т.н. Доста по-сложен е въпросът с грешките, допуснати в минал отчетен период, като в общия случай дружеството трябва да направи съответните преизчисления за отчетните периоди, през които са направени грешките, като се коригират с обратна сила. В Счетоводен стандарт №8 „Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика и в ЗКПО” (СС 8) е представен алгоритъм за коригиране на счетоводните грешки, допуснати в минали отчетни периоди.

 

В СС 8 грешките се класифицират и според влиянието им върху достоверността на финансовия отчет, като фундаментални и нефундаментални. Фундаментална грешка е тази, чието влияние върху финансовия отчет за един или няколко предходни периоди е в такава степен, че отчета не може да се счита за достоверен към датата на публикуването му.

 

Автор: Счетоводна къща Микрофинанс