13:29 pm
15 Декември 2019
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


БНБ понижи ОЛП до 0,18 на сто

БНБ понижи основния лихвен процент до 0,18 на сто

 

Българска народна банка (БНБ) обяви, че на основание чл. 35 от Закона за БНБ основния лихвен процент (проста годишна лихва) става 0,18 на сто, считано от 1 март 2010 година.

 

Основният лихвен процент бележи спад с 0.06 на сто спрямо месец февруари, когато размерът му беше 0.24 на сто.

 

За сравнение, спрямо март 2009 г. понижението му е в размер на 3,31 на сто. Тогава ОЛП беше 3,49 на сто.

 

Основен лихвен процент се определя от Българска Народна Банка в началото на всеки месец. Образува се от средната аритметична величина на индекса LEONIA за изминалия месец, който отразява сключените и изпълнени сделки с овърнайт депозити в лева от представителна група банки. Номинален ОЛП за отчетния период се изчислява като среднопретеглен с броя дни, за които е в сила.