7:53 am
27 Април 2018
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Годишен отчет за дейността. Годишно приключване Пловдив

Промените в ЗДДФЛ за 2010 г.

 

Вижте промените в ЗДДФЛ за 2011 година

 

Всички промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, в сила от 01.01.2010 г.

 

1. Промени в необлагаемите доходи.

- Не са облагаеми: доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години (чл. 13, ал. 1, т. 1, буква “а” от ЗДДФЛ);

- Не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт (чл. 13, ал. 2 от ЗДДФЛ);

- Не се определя данък към датата на придобиване на акции и дялове, които са получени срещу направени непарични вноски в търговски дружества. (чл. 13, ал. 4 от ЗДДФЛ - нова);

- Чл. 13, ал. 3 се отменя, в сила от 01.01.2010 г.

 

2. Промени в данъчните облекчения.

2.1. Данъчно облекчение за дарение в размер до 50 на сто от сумата на годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ може да се ползва не само за “Център “Фонд за лечение на деца”, но и за “Център “Фонд за асистирана репродукция” и/или Център “Фонд за трансплантация”. (чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ);

2.2. Член 22а се отменя със ЗИД ЗДДФЛ - ДВ бр.95/2009 г.;

2.3. Данъчно облекчение за млади семейства – нов чл. 22а от ЗДДФЛ:

2.3.1. Данъчното облекчение се ползва от местни физически лица като сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ се намалява с направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище, когато едновременно са налице следните условия:

- договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;

- данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключения договор за ипотечен кредит;

- ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.

2.3.2. Когато размерът на ипотечния кредит е по-голям от 100 000 лв., данъчното облекчение може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата;

2.3.3. Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ и при условие, че ДЗЛ представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година;

2.3.4. Обстоятелствата и условията по чл. 22а, ал. 1-3 се декларират от ДЗЛ в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;

2.3.5. Данъчното облекчение се ползва с подаване на годишна данъчна декларация, към която се прилага документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище.

 

3. Промени при облагането на доходите от трудови правоотношения и от стопанска дейност.

3.1. Годишна данъчна основа за доходите от трудови правоотношения:

- Годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 на самоосигуряващи се лица, придобили доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби, се намалява и с осигурителните вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на КСО и ЗЗО. (чл. 25, ал. 2 от ЗДДФЛ - нова);

- Трудови правоотношения са и правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери. (§ 1, т. 26, б.”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова);

- Годишната данъчна основа за доходите, придобити като морско лице, е 10 на сто от определената по ал. 1 годишна данъчна основа. (чл. 25, ал. 3 от ЗДДФЛ - нова);

- "Морско лице" е физическо лице, заемащо длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава - членка на Европейския съюз, независимо дали се намира на брега или на борда на кораба, притежаващо свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна и/или специална подготовка, придобито по реда на наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване (§ 1, т. 54 от ДР на ЗДДФЛ - нова).

3.2. Доходи на физически лица, регистрирани като земеделски производители и тютюнопроизводители:

Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва: с 60 на сто за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност (чл. 29, т. 1 от ЗДДФЛ).

3.3. Доходи на еднолични търговци, регистрирани като земеделски производители (чл. 48, ал. 6 и 7 от ЗДДФЛ -нови):

- Данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски производители, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция при условията за преотстъпване на корпоративен данък по чл. 189б от ЗКПО;

- Преотстъпването, представляващо държавна помощ за земеделски производители, не може да се ползва от лице, което е предприятие в затруднение.

3.4. Определяне на облагаемия доход по чл. 33 от ЗДДФЛ:

Цената на придобиване при продажба/замяна на акции и дялове е:

- Частта от непаричната вноска, вписана в учредителния договор, в дружествения договор или в устава на търговско дружество, съответстваща на продадените или на заменените акции и дялове - в случаите на направени непарични вноски в търговско дружество, когато вноската има за предмет имущество, доходите от продажбата или замяната на което са необлагаеми по смисъла на чл. 13, ал. 1 към датата на вписване на вноската в търговския регистър. (чл. 33, ал. 6, т. 5 от ЗДДФЛ);

- Документално доказаната цена на придобиване на имуществото - предмет на непарична вноска в търговско дружество - в случаите на продажба или замяна на акции и дялове, получени за направени непарични вноски в търговско дружество, с изключение на случаите по т. 5. (чл. 33, ал. 6, т. 9 от ЗДДФЛ -нова).

 

4. Преизчисляване на окончателен данък по чл. 37 от ЗДДФЛ.

- Чуждестранно физическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИП, има право да избере да преизчисли окончателния данък за доходите по чл. 37;

- Когато чуждестранното лице избере да преизчисли окончателния данък, преизчислението се извършва за всички придобити от лицето доходи през годината, подлежащи на облагане с окончателен данък по чл. 37. (чл. 37а, ал. 1 от ЗДДФЛ);

- Когато чуждестранното лице избере да преизчисли окончателния данък за доходите по чл. 37, преизчисленият данък е равен на данъка върху общата годишна данъчна основа или на данъка върху годишната данъчна основа по чл. 28, който би бил дължим за тези доходи, в случай че те са придобити от местно физическо лице. (Чл. 37а, ал. 2 от ЗДДФЛ);

- Когато размерът на внесения окончателен данък за доходите по чл. 37 превишава размера на преизчисления данък за същите доходи, разликата подлежи на възстановяване до размера на окончателния данък, който чуждестранното лице не може да приспадне от дължимия данък върху тези доходи в държавата, където лицето е местно за данъчни цели;

- Изборът за преизчисляване на окончателния данък по чл. 37 се упражнява чрез подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. В данъчната декларация се включват и всички други доходи, подлежащи на деклариране от чуждестранното физическо лице. (чл. 37а, ал. 3 и 4 от ЗДДФЛ);

- Възстановяването на данъка се извършва по реда на ДОПК;

- Чл. 37а не се прилага в случаите, когато чуждестранното лице е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за ЕИП, която не е държава - членка на Европейския съюз, с която Република България: няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, или има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, в която не е предвидено обмен на информация, или сътрудничество при събирането на данъци. (чл. 37а, ал. 5 и6 от ЗДДФЛ).

 

5. Авансов данък за доходи от трудови правоотношения.

- Месечната данъчна основа на самоосигуряващи се лица за доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби се определя, като облагаемият доход, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на КСО и ЗЗО. (чл. 42, ал. 2 от ЗДДФЛ);

- Ставка за доходи, придобити като морско лице – 1 на сто. (чл. 42, ал. 4 от ЗДДФЛ).

 

6. Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения.

- При определянето на годишната данъчна основа и на годишния данък по реда на предходните алинеи не се включват доходите от трудови правоотношения по § 1, т.26, буква "и" от допълнителните разпоредби. (чл. 49, ал. 8 от ЗДДФЛ);

- “Основно трудово правоотношение” е трудовото правоотношение по т. 26, което е възникнало първо по време. (§ 1, т. 52 от ДР на ЗДДФЛ - нова).

 

7. Деклариране на получените/ предоставените заеми от физическите лица.

Местните физически лица декларират задължително:

- непогасената част от предоставените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лева;

- непогасените към края на данъчната година остатъци от предоставени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.;

- непогасената част от получените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв., с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;

- непогасените към края на данъчната година остатъци от получени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.

С годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009 г. се декларират и паричните заеми по чл.50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ.

 

8. Санкции (чл. 80а от ЗДДФЛ – нов).

- Физическо лице, което, като е задължено, не декларира или невярно декларира информацията по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ, се наказва с глоба в размер 10 на сто от недекларираните суми.

- При повторно нарушение глобата е в размер 15 на сто от недекларираните суми, ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.

 

9. Подаване на годишен отчет за дейността (чл. 51 от ЗДДФЛ).

- Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, заедно с годишната данъчна декларация представят и годишен отчет за дейността;

- Годишен отчет за дейността не подават лицата, за които са изпълнени едновременно следните условия: не са извършвали дейност през данъчната година; не са отчели за данъчната година приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство;

- “Годишен отчет за дейността” е отчетът по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката. (§ 1, т. 53 от ДР на ЗДДФЛ);

- Член 51 се прилага и по отношение на годишния отчет за дейността за 2009 г. Годишни финансови отчети за 2009 г. и одиторски доклади към тях не се подават в НАП - § 25 от ПЗР на ЗИД на ЗДДФЛ. (ДВ, бр. 95/2009 г.).

 

Източник: Национална агенция за приходите